σῇ
Englishman's Concordance
σῇ (sē) — 4 Occurrences

Acts 5:4 PPro-DF2S
GRK: ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχεν
KJV: was it not in thine own power? why
INT: in the own authority it was [not]

Acts 24:4 PPro-DF2S
GRK: συντόμως τῇ σῇ ἐπιεικείᾳ
KJV: us of thy clemency
INT: briefly [in] your kindness

1 Corinthians 8:11 PPro-DF2S
GRK: ἐν τῇ σῇ γνώσει ὁ
KJV: And through thy knowledge shall
INT: through your knowledge the

1 Corinthians 14:16 PPro-DF2S
GRK: ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ ἐπειδὴ
KJV: Amen at thy giving of thanks, seeing
INT: at your thanksgiving since

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page