παρῃτήσαντο
Englishman's Concordance
παρῃτήσαντο (parētēsanto) — 1 Occurrence

Hebrews 12:19 V-AIM-3P
GRK: οἱ ἀκούσαντες παρῃτήσαντο μὴ προστεθῆναι
NAS: who heard begged that no
KJV: [voice] they that heard intreated that the word
INT: the [ones] having heard excused themselves [asking] not to be addressed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page