παραιτησάμενοι
Englishman's Concordance
παραιτησάμενοι (paraitēsamenoi) — 1 Occurrence

Hebrews 12:25 V-APM-NMP
GRK: ἐπὶ γῆς παραιτησάμενοι τὸν χρηματίζοντα
NAS: did not escape when they refused him who warned
KJV: not who refused him that spake
INT: on earth having refused him who divinely instructed [them]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page