μνημονεύοντες
Englishman's Concordance
μνημονεύοντες (mnēmoneuontes) — 2 Occurrences

Acts 20:31 V-PPA-NMP
GRK: διὸ γρηγορεῖτε μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν
NAS: be on the alert, remembering that night
KJV: watch, and remember, that
INT: Therefore watch remembering that three years

1 Thessalonians 1:3 V-PPA-NMP
GRK: ἀδιαλείπτως μνημονεύοντες ὑμῶν τοῦ
NAS: constantly bearing in mind your work
KJV: Remembering without ceasing your
INT: unceasingly remembering your

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page