Μελχισεδέκ
Englishman's Concordance
Μελχισεδέκ (Melchisedek) — 8 Occurrences

Hebrews 5:6 N
GRK: τὴν τάξιν Μελχισεδέκ
NAS: TO THE ORDER OF MELCHIZEDEK.
KJV: after the order of Melchisedec.
INT: the order of Melchizadek

Hebrews 5:10 N
GRK: τὴν τάξιν Μελχισεδέκ
NAS: according to the order of Melchizedek.
KJV: after the order of Melchisedec.
INT: the order of Melchizadek

Hebrews 6:20 N
GRK: τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος
NAS: according to the order of Melchizedek.
KJV: after the order of Melchisedec.
INT: the order of Melchizadek a high priest having become

Hebrews 7:1 N
GRK: γὰρ ὁ Μελχισεδέκ βασιλεὺς Σαλήμ
NAS: For this Melchizedek, king of Salem,
KJV: For this Melchisedec, king of Salem,
INT: indeed Melchizadek King of Salem

Hebrews 7:10 N
GRK: συνήντησεν αὐτῷ Μελχισεδέκ
NAS: when Melchizedek met
KJV: when Melchisedec met
INT: met him Melchizadek

Hebrews 7:11 N
GRK: τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασθαι
NAS: to the order of Melchizedek, and not be designated
KJV: the order of Melchisedec, and
INT: the order of Melchizadek [for] another to arise

Hebrews 7:15 N
GRK: τὴν ὁμοιότητα Μελχισεδὲκ ἀνίσταται ἱερεὺς
NAS: to the likeness of Melchizedek,
KJV: the similitude of Melchisedec there ariseth
INT: the likeness of Melchizadek arises a priest

Hebrews 7:17 N
GRK: τὴν τάξιν Μελχισεδέκ
NAS: TO THE ORDER OF MELCHIZEDEK.
KJV: after the order of Melchisedec.
INT: the order of Melchizadek

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page