κλαίουσαι
Englishman's Concordance
κλαίουσαι (klaiousai) — 1 Occurrence

Acts 9:39 V-PPA-NFP
GRK: αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι
NAS: stood beside him, weeping and showing
KJV: stood by him weeping, and shewing
INT: the widows weeping and showing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page