ἐπέταξεν
Englishman's Concordance
ἐπέταξεν (epetaxen) — 3 Occurrences

Mark 6:27 V-AIA-3S
GRK: βασιλεὺς σπεκουλάτορα ἐπέταξεν ἐνέγκαι τὴν
NAS: an executioner and commanded [him] to bring
KJV: an executioner, and commanded his
INT: king an executioner he commanded to be brought the

Mark 6:39 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς ἀνακλῖναι
NAS: And He commanded them all to sit down
KJV: And he commanded them to make
INT: And he commanded them to make recline

Acts 23:2 V-AIA-3S
GRK: ἀρχιερεὺς Ἁνανίας ἐπέταξεν τοῖς παρεστῶσιν
NAS: Ananias commanded those
KJV: Ananias commanded them that stood by
INT: [the] high priest Ananias commanded those standing by

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page