ἀσθενείᾳ
Englishman's Concordance
ἀσθενείᾳ (astheneia) — 6 Occurrences

John 5:5 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ
NAS: who had been ill for thirty-eight
INT: in the ill himself

John 11:4 N-NFS
GRK: Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν
NAS: This sickness is not to end
KJV: [that], he said, This sickness is not
INT: This sickness not is

Romans 8:26 N-DFS
GRK: συναντιλαμβάνεται τῇ ἀσθενείᾳ ἡμῶν τὸ
NAS: helps our weakness; for we do not know
KJV: helpeth our infirmities: for we know
INT: jointly helps the weakness of us the

1 Corinthians 2:3 N-DFS
GRK: κἀγὼ ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν
NAS: I was with you in weakness and in fear
KJV: you in weakness, and in
INT: And I in weakness and in

1 Corinthians 15:43 N-DFS
GRK: σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ ἐγείρεται ἐν
NAS: it is sown in weakness, it is raised
KJV: in weakness; it is raised
INT: It is sown in weakness it is raised in

2 Corinthians 12:9 N-DFS
GRK: δύναμις ἐν ἀσθενείᾳ τελεῖται Ἥδιστα
NAS: is perfected in weakness. Most gladly,
KJV: in weakness. Most gladly
INT: power in weakness is perfected Most gladly

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page