ἀνταποδοῦναί
Englishman's Concordance
ἀνταποδοῦναί (antapodounai) — 3 Occurrences

Luke 14:14 V-ANA
GRK: οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι ἀνταποδοθήσεται
NAS: they do not have [the means] to repay you; for you will be repaid
KJV: for they cannot recompense thee: for
INT: not they have [wherewithal] to repay you it will be recompensed

1 Thessalonians 3:9 V-ANA
GRK: τῷ θεῷ ἀνταποδοῦναι περὶ ὑμῶν
NAS: can we render to God
KJV: render to God again for you,
INT: to God to give concerning you

2 Thessalonians 1:6 V-ANA
GRK: παρὰ θεῷ ἀνταποδοῦναι τοῖς θλίβουσιν
NAS: for God to repay with affliction
KJV: God to recompense tribulation
INT: with God to repay to those who oppress

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page