ἀνταποδοθήσεται
Englishman's Concordance
ἀνταποδοθήσεται (antapodothēsetai) — 2 Occurrences

Luke 14:14 V-FIP-3S
GRK: ἀνταποδοῦναί σοι ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι
NAS: [the means] to repay you; for you will be repaid at the resurrection
KJV: thou shalt be recompensed at
INT: to repay you it will be recompensed for you

Romans 11:35 V-FIP-3S
GRK: αὐτῷ καὶ ἀνταποδοθήσεται αὐτῷ
NAS: HAS FIRST GIVEN TO HIM THAT IT MIGHT BE PAID BACK TO HIM AGAIN?
KJV: unto him again?
INT: to him and it will be recompensed to him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page