ENSIMMÄINEN AIKAKIRJA 6
Finnish Bible
1Levin lapset: Gerson, Kahat ja Merari. 2Mutta Kahatin lapset: Amram, Jitsehar, Hebron ja Usiel. 3Amramin lapset: Aaron, Moses ja Mirjam; Aaronin lapset: Nadab, Abihu, Eleasar ja Itamar. 4Eleasar siitti Pinehaan; Pinehas siitti Abisuan. 5Abisua siitti Bukkin; Bukki siitti Ussin. 6Ussi siitti Serajan; Seraja siitti Merajotin. 7Merajot siitti Amarian; Amaria siitti Ahitobin. 8Ahitob siitti Zadokin; Zadok siitti Ahimaatsin. 9Ahimaats siitti Asarian; Asaria siitti Johananin. 10Johanan siitti Asarian, joka oli pappi siinä huoneessa, jonka Salomo rakensi Jerusalemissa. 11Asaria siitti Amarian; Amaria siitti Ahitobin. 12Ahitob siitti Zadokin; Zadok siitti Sallumin. 13Sallum siitti Hilkian; Hilkia siitti Asarian. 14Asaria siitti Serajan; Seraja siitti Jotsadakin. 15Jotsadak myös meni pois, silloin kuin Herra antoi Juudan ja Jerusalemin vietää vankina Nebukadnetsarin kautta.

16Levin lapset: Gersom, Kahat ja Merari. 17Ja nämät olivat Gersomin lasten nimet: Libni ja Simei. 18Kahatin lapset: Amram, Jitsehar, Hebron ja Ussiel. 19Merarin lapset: Maheli ja Musi. Nämät ovat Leviläisten sukukunnat heidän isäinsä seassa: 20Gersomin poika oli Libni, hänen poikansa Jahat, hänen poikansa Simma, 21Hänen poikansa Joah, hänen poikansa Iddo, hänen poikansa Sera, hänen poikansa Jeatrai. 22Kahatin lapset: hänen poikansa Amminadab, hänen poikansa Kora, hänen poikansa Assir, 23Hänen poikansa Elkana, hänen poikansa Abiasaph, hänen poikansa Assir, 24Hänen poikansa Tahat, hänen poikansa Uriel, hänen poikansa Ussia, hänen poikansa Saul. 25Elkanan lapset: Amasai ja Ahimot, 26Elkana, hänen poikansa Elkana, hänen poikansa Sophai, hänen poikansa Nahat, 27Hänen poikansa Eliab, hänen poikansa Jeroham, hänen poikansa Elkana. 28Samuelin lapset: hänen esikoisensa Vasni ja Abia. 29Merarin lapset: Maheli, hänen poikansa Libni, hänen poikansa Simei, hänen poikansa Ussa, 30Hänen poikansa Simea, hänen poikansa Haggia, hänen poikansa Asaja.

31Ja nämät ovat ne, jotka David asetti veisaamaan Herran huoneesen, kuin arkki lepäsi. 32Ja he palvelivat virsillä seurakunnan majan asuinsian edessä, siihenasti että Salomo rakensi Herran huoneen Jerusalemissa; ja he seisoivat virassansa asetuksensa jälkeen. 33Ja nämät ovat ne, jotka siellä seisoivat, ja heidän lapsensa: Kahatin lapsista, Heman veisaaja, Joelin poika, Samuelin pojan, 34Elkanan pojan, Jerohamin pojan, Elielin pojan, Toan pojan, 35Zuphin pojan, Elkanan pojan, Mahatin pojan, Amasain pojan, 36Elkanan pojan, Joelin pojan, Asarian pojan, Zephanian pojan, 37Tahatin pojan, Assirin pojan, Abiasaphin pojan, Koran pojan, 38Jitseharin pojan, Kahatin pojan, Levin pojan, Israelin pojan. 39Ja hänen veljensä Assaph seisoi hänen oikialla puolellansa; ja Assaph oli Berekian poika, Simejan pojan, 40Mikaelin pojan, Baesejan pojan, Malkian pojan, 41Etnin pojan, Seran pojan, Adajan pojan, 42Etanin pojan, Simman pojan, Simein pojan, 43Jahatin pojan, Gersomin pojan, Levin pojan. 44Mutta heidän veljensä, Merarin lapset, vasemmalla puolella: Etan Kisin poika, Abdin pojan, Mallukin pojan, 45Hasabian pojan, Amasian pojan, Hilkian pojan, 46Amsin pojan, Banin pojan, Samerin pojan, 47Mahelin pojan, Musin pojan, Merarin pojan, Levin pojan. 48Ja Leviläiset heidän veljensä olivat annetut kaikkinaisiin virkoihin Jumalan huoneen asuinsiassa.

49Ja Aaron ja hänen poikansa olivat sytyttäjät polttouhrin alttarilla ja suitsutusalttarilla kaikkinaisissa töissä siinä kaikkein pyhimmässä, sovittamassa Israelia, juuri niinkuin Moses Jumalan palvelia käskenyt oli. 50Nämät ovat Aaronin lapset: Eleasar hänen poikansa, Pinehas hänen poikansa, Abisua hänen poikansa, 51Bukki hänen poikansa, Ussi hänen poikansa, Seraja hänen poikansa, 52Merajot hänen poikansa, Amaria hänen poikansa, Ahitob hänen poikansa, 53Zadok hänen poikansa, Ahimaats hänen poikansa.

54Ja nämät ovat heidän asuinsiansa ja kylänsä heidän rajoissansa: Aaronin lasten Kahatilaisten sukukunnasta: sillä arpa lankesi heille. 55Ja he antoivat heille Hebronin Juudan maalta ja hänen esikaupunkinsa hänen ympäristöltänsä. 56Mutta kaupungin pellot ja sen kylät antoivat he Kalebille Jephunnen pojalle. 57Niin antoivat he Aaronin lapsille vapaat kaupungit, Hebronin ja Libnan esikaupunkeinensa, Jaterin ja Estemoan esikaupunkeinensa, 58Hilen esikaupunkeinensa, ja Debirin esikaupunkeinensa, 59Asanin esikaupunkeinensa, ja Betsemeksen esikaupunkeinensa; 60Ja BenJaminin sukukunnasta: Geban esikaupunkeinensa, Alemetin esikaupunkeinensa ja Anatotin esikaupunkeinensa. Ja kaikki kaupungit heidän sukukunnissansa olivat kolmetoistakymmentä kaupunkia.

61Mutta ne muut Kahatin lapset heidän suvussansa, siitä puolesta Manassen sukukunnasta, saivat kymmenen kaupunkia arvalla. 62Gersonin lapset heidän sukukuntainsa jälkeen saivat Isaskarin sukukunnalta, Asserin sukukunnalta, Naphtalin sukukunnalta ja Manassen sukukunnalta Basanissa, kolmetoistakymmentä kaupunkia. 63Ja Merarin lapset heidän sukukuntainsa jälkeen saivat arvalla Rubenin sukukunnalta, Gadin sukukunnalta ja Sebulonin sukukunnalta, kaksitoistakymmentä kaupunkia. 64Ja Israelin lapset antoivat myös Leviläisille kaupungit esikaupunkeinensa, 65Ja antoivat arvan jälkeen Juudan lasten sukukunnasta, Simeonin lasten sukukunnasta, BenJaminin lasten sukukunnasta, ne kaupungit, jotka he nimittivät.

66Mutta ne, jotka olivat Kahatin lasten suvusta, saivat rajakaupunkinsa Ephraimin sukukunnasta. 67Niin antoivat he heille nämät vapaat kaupungit: Sikemin ja sen esikaupungit, Ephraimin vuorelta, niin myös Geserin ja sen esikaupungit, 68Jokmeamin ja sen esikaupungit, ja Bethoronin esikaupunkeinensa, 69Ajalonin esikaupunkeinensa, ja Gatrimmonin esikaupunkeinensa; 70Niin myös puolesta Manassen sukukunnasta, Anerin esikaupunkeinensa, ja Bileamin esikaupunkeinensa, antoivat he jääneiden Kahatin lasten sukukunnalle,

71Mutta Gersonin lapsille antoivat he puolesta Manassen sukukunnasta, Golanin Basanissa esikaupunkeinensa, ja Astarotin esikaupunkeinensa; 72Isaskarin sukukunnasta, Kedeksen esikaupunkeinensa, ja Dobratin esikaupunkeinensa, 73Ramotin esikaupunkeinensa, ja Anemin esikaupunkeinensa; 74Asserin sukukunnasta, Masalin esikaupunkeinensa ja Abdonin esikaupunkeinensa, 75Hukokin esikaupunkeinensa, ja Rehobin esikaupunkeinensa; 76Naphtalin sukukunnasta, Kedeksen Galileassa esikaupunkeinensa, Hammonin esikaupunkeinensa ja Kirjataimin esikaupunkeinensa.

77Muille Merarin lapsille antoivat he Sebulonin sukukunnasta, Rimmonin esikaupunkeinensa, ja Taborin esikaupunkeinensa; 78Ja tuolta puolen Jordania Jerihoon päin, itään käsin Jordanin tyköä, Rubenin sukukunnasta, Betserin korvessa esikaupunkeinensa, ja Jahsan esikaupunkeinensa; 79Kedemotin esikaupunkeinensa, ja Mephaatin esikaupunkeinensa; 80Gadin sukukunnasta, Ramotin Gileadissa esikaupunkeinensa, Mahanaimin esikaupunkeinensa, 81Ja Hesbonin esikaupunkeinensa, ja Jaeserin esikaupunkeinensa.Biblia, Se on: Koko Pyhä Raamattu, Suomeksi. Vuoden 1776 kirkkoraamattu. Finnish Bible published in 1776.

Bible Hub

1 Chronicles 5
Top of Page
Top of Page