ENSIMMÄINEN AIKAKIRJA 7
Finnish Bible
1Isaskarin lapset: Tola, Pua, Jasub ja Simron, neljä. 2Tolan lapset: Ussi, Rephaja, Jeriel, Jahemai, Jibsam ja Samuel, jotka olivat päämiehet heidän isäinsä huoneessa Tolasta, ja väkevät miehet sukukunnissansa; heidän lukunsa oli Davidin aikana kaksikolmattakymmentä tuhatta ja kuusisataa. 3Ussin lapset: Jisraja. Ja Jisrajan lapset: Mikael, Obadia, Joel ja Jesia, viisi, ja olivat kaikki päämiehet. 4Ja heidän kanssansa heidän sukukunnissansa isäinsä huoneessa oli sotajoukko kuusineljättäkymmentä tuhatta; sillä heillä oli monta emäntää ja lasta. 5Ja heidän veljensä, jalot miehet kaikesta Isaskarin sukukunnasta, olivat seitsemänyhdeksättäkymmentä tuhatta, nämät kaikki luettiin polvilukuun.

6BenJaminin lapset: Bela, Beker, Jediael, ne kolme. 7Belan lapset: Etsbon, Ussi, Ussiel, Jerimot ja Iri, ne viisi, päämiehet heidän isäinsä huoneesta, väkevät miehet, ja heitä luettiin polvilukuun kaksikolmattakymmentä tuhatta ja neljäneljättäkymmentä. 8Bekerin lapset: Semira, Joas, Elieser, Eljoenai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot ja Alemeth: ne kaikki olivat Bekerin lapset, 9Ja olivat luetut polvilukuun heidän sukukunnastansa, heidän isäinsä huoneen päämiehet, kaksikymmentä tuhatta ja kaksisataa jaloa miestä. 10Jediaelin lapset: Bilhan. Bilhanin lapset: Jeus, Benjamin, Ehud, Kenaena, Setan, Tarsis ja Ahisaar. 11Ne olivat kaikki Jediaelin lapset, heidän isäinsä sukukuntain päämiehet, ja väkevät miehet: seitsemäntoistakymmentä tuhatta ja kaksisataa, jotka sotaan läksivät. 12Suppim ja Huppim olivat Irin lapset. Mutta Husim Aherin lapset.

13Naphtalin lapset: Jahsiel, Guni, Jetser ja Sallum, Bilhan lapset.

14Manassen lapset: Esriel, jonka hänen emäntänsä synnytti; mutta hänen Syrialainen jalkavaimonsa synnytti Makirin Gileadin isän. 15Makir otti Huppimin ja Suppimin tyköä emännän, joka oli molempain sisar, Maeka nimeltä; hänen toisen poikansa nimi oli Zelophkad. Ja Zelophkadilla oli tyttäriä. 16Ja Maeka Makirin emäntä synnytti pojan, jonka hän kutsui Peres, ja hänen veljensä kutsuttiin Sares, ja hänen poikansa oli Ulam ja Rakem. 17Mutta Bedam oli Ulamin poika. Nämät ovat Gileadin lapset, Makirin pojan Manassen pojan. 18Ja hänen sisarensa Moleeket synnytti Ishudin, Abieserin ja Mahlan. 19Ja Semidalla olivat nämät lapset: Ahjan, Sikem, Likhi ja Aniam.

20Nämät ovat Ephraimin lapset: Sutela, ja Bered hänen poikansa, Tahat hänen poikansa, Elada hänen poikansa, Tahat hänen poikansa, 21Sabad hänen poikansa, Sutela hänen poikansa, Eser ja Elad. Ja Gatin miehet, siinä maassa syntyneet, löivät heidät kuoliaaksi; sillä he olivat menneet ottamaan heidän karjaansa. 22Ja heidän isänsä Ephraim murehti kauvan aikaa; ja hänen veljensä tulivat lohduttamaan häntä. 23Ja hän meni emäntänsä tykö, ja hän siitti ja synnytti pojan, jonka hän kutsui Beria, että hän oli ollut ahdistuksessa huoneessansa. 24Hänen tyttärensä oli Seera, hän rakensi alimaisen ja ylimäisen Bethoronin ja Ussen Seeran. 25Hänen poikansa oli Repha ja Reseph, ja Tela hänen poikansa, Tahan hänen poikansa, 26Ladan hänen poikansa, Ammihud hänen poikansa, Elisama hänen poikansa, 27Nun hänen poikansa, Josua hänen poikansa.

28Ja heidän tavaransa ja asuinsiansa oli Betel, kyläinsä kanssa, ja Naeran itään päin, ja Geser länteen päin kyläinsä kanssa, Sekem kyläinsä kanssa, hamaan Assaan asti kyläinsä kanssa; 29Ja Manassen lasten poikain tyköä, Betsean kylinensä, Taenak ja hänen kylänsä, Megiddo ja hänen kylänsä. Näissä asuivat Josephin Israelin pojan lapset.

30Asserin lapset: Jimna, Jisva, Jisvi, Beria ja Sera heidän sisarensa. 31Berian lapset olivat: Heber ja Makiel, se on Bersavitin isä. 32Ja Heber siitti Japhletin, Somerin, Hotamin, ja Suan heidän sisarensa. 33Japhletin lapset: Pasak, Bimhal ja Asvat: ne olivat Japhletin lapset. 34Somerin lapset: Ahi, Rahga, Jehubba ja Aram. 35Ja hänen veljensä Helemin lapset: Zopha, Jimna, Seles ja Amal. 36Zophan lapset: Sua, Harnepher, Sual, Beri ja Jimra, 37Betser, Hod, Samma, Silsa, Jitran ja Beera. 38Jeterin lapset: Jephunne, Phispa ja Ara. 39Ullan lapset: Arah, Hanniel ja Ritsja. 40Nämät olivat kaikki Asserin lapset, valitut päämiehet heidän isäinsä huoneessa, väkevät miehet ja päämiesten pääruhtinaat, ja luettiin polvittain sotajoukkoon, ja heidän lukunsa oli kuusikolmattakymmentä tuhatta miestä.Biblia, Se on: Koko Pyhä Raamattu, Suomeksi. Vuoden 1776 kirkkoraamattu. Finnish Bible published in 1776.

Bible Hub

1 Chronicles 6
Top of Page
Top of Page