Ezra 2
Esperanto
1Jen estas la logxantoj de la lando, kiuj iris el la forkaptitoj, kiujn forkondukis en Babelon Nebukadnecar, regxo de Babel, kaj kiuj revenis en Jerusalemon kaj en Judujon, cxiu en sian urbon, 2kiuj venis kun Zerubabel, Jesxua, Nehxemja, Seraja, Reelaja, Mordehxaj, Bilsxan, Mispar, Bigvaj, Rehxum, Baana. La nombro de la viroj de la popolo Izraela estis: 3de la idoj de Parosx, du mil cent sepdek du, 4de la idoj de SXefatja, tricent sepdek du, 5de la idoj de Arahx, sepcent sepdek kvin, 6de la idoj de Pahxat-Moab, el la idoj de Jesxua kaj Joab, du mil okcent dek du, 7de la idoj de Elam, mil ducent kvindek kvar, 8de la idoj de Zatu, nauxcent kvardek kvin, 9de la idoj de Zakaj, sepcent sesdek, 10de la idoj de Bani, sescent kvardek du, 11de la idoj de Bebaj, sescent dudek tri, 12de la idoj de Azgad, mil ducent dudek du, 13de la idoj de Adonikam, sescent sesdek ses, 14de la idoj de Bigvaj, du mil kvindek ses, 15de la idoj de Adin, kvarcent kvindek kvar, 16de la idoj de Ater, el la domo de HXizkija, nauxdek ok, 17de la idoj de Becaj, tricent dudek tri, 18de la idoj de Jora, cent dek du, 19de la idoj de HXasxum, ducent dudek tri, 20de la idoj de Gibar, nauxdek kvin, 21de la idoj de Bet-Lehxem, cent dudek tri, 22de la logxantoj de Netofa, kvindek ses, 23de la logxantoj de Anatot, cent dudek ok, 24de la idoj de Azmavet, kvardek du, 25de la idoj de Kirjat-Arim, Kefira, kaj Beerot, sepcent kvardek tri, 26de la idoj de Rama kaj Geba, sescent dudek unu, 27de la logxantoj de Mihxmas, cent dudek du, 28de la logxantoj de Bet-El kaj Aj, ducent dudek tri, 29de la idoj de Nebo, kvindek du, 30de la idoj de Magbisx, cent kvindek ses, 31de la idoj de la alia Elam, mil ducent kvindek kvar, 32de la idoj de HXarim, tricent dudek, 33de la idoj de Lod, HXadid, kaj Ono, sepcent dudek kvin, 34de la idoj de Jerihxo, tricent kvardek kvin, 35de la idoj de Senaa, tri mil sescent tridek.

36De la pastroj:de la idoj de Jedaja, el la domo de Jesxua, nauxcent sepdek tri, 37de la idoj de Imer, mil kvindek du, 38de la idoj de Pasxhxur, mil ducent kvardek sep, 39de la idoj de HXarim, mil dek sep.

40De la Levidoj:de la idoj de Jesxua kaj Kadmiel, el la filoj de Hodavja, sepdek kvar. 41De la kantistoj:de la idoj de Asaf, cent dudek ok. 42De la idoj de la pordegistoj:la idoj de SXalum, la idoj de Ater, la idoj de Talmon, la idoj de Akub, la idoj de HXatita, la idoj de SXobaj, cxiuj kune cent tridek naux.

43De la Netinoj:la idoj de Cihxa, la idoj de HXasufa, la idoj de Tabaot, 44la idoj de Keros, la idoj de Siaha, la idoj de Padon, 45la idoj de Lebana, la idoj de HXagaba, la idoj de Akub, 46la idoj de HXagab, la idoj de SXalmaj, la idoj de HXanan, 47la idoj de Gidel, la idoj de Gahxar, la idoj de Reaja, 48la idoj de Recin, la idoj de Nekoda, la idoj de Gazam, 49la idoj de Uza, la idoj de Paseahx, la idoj de Besaj, 50la idoj de Asna, la idoj de Meunim, la idoj de Nefusim, 51la idoj de Bakbuk, la idoj de HXakufa, la idoj de HXarhxur, 52la idoj de Baclut, la idoj de Mehxida, la idoj de HXarsxa, 53la idoj de Barkos, la idoj de Sisra, la idoj de Tamahx, 54la idoj de Neciahx, la idoj de HXatifa.

55La idoj de la servantoj de Salomono:la idoj de Sotaj, la idoj de Soferet, la idoj de Peruda, 56la idoj de Jaala, la idoj de Darkon, la idoj de Gidel, 57la idoj de SXefatja, la idoj de HXatil, la idoj de Pohxeret-Cebaim, la idoj de Ami.

58La nombro de cxiuj Netinoj kaj de la idoj de la servantoj de Salomono estis tricent nauxdek du.

59Kaj jen estas la elirintoj el Tel-Melahx, Tel-HXarsxa, Kerub, Adan, kaj Imer, kiuj ne povis montri sian patrodomon kaj devenon, cxu ili devenas de Izrael: 60la idoj de Delaja, la idoj de Tobija, la idoj de Nekoda, sescent kvindek du.

61Kaj el la pastridoj:la idoj de HXabaja, la idoj de Hakoc, la idoj de Barzilaj, kiu prenis al si edzinon el la filinoj de Barzilaj, la Gileadano, kaj estis nomata per ilia nomo. 62Ili sercxis siajn dokumentojn genealogiajn, sed cxi tiuj ne trovigxis; tial ili estis eligitaj el la listo de la pastroj. 63Kaj la regionestro diris al ili, ke ili ne mangxu el la plejsanktajxo, gxis aperos pastro kun la signoj de lumo kaj de justo.

64La tuta komunumo kune konsistis el kvardek du mil tricent sesdek homoj, 65krom iliaj sklavoj kaj sklavinoj, kies nombro estis sep mil tricent tridek sep, kaj al tio estis ducent kantistoj kaj kantistinoj. 66Da cxevaloj ili havis sepcent tridek ses; da muloj ili havis ducent kvardek kvin; 67da kameloj ili havis kvarcent tridek kvin; da azenoj ses mil sepcent dudek.

68Kelkaj el la cxefoj de patrodomoj, veninte al la domo de la Eternulo en Jerusalem, faris memvolan oferon por la domo de Dio, por restarigi gxin sur gxia fundamento. 69Laux sia povo ili donis en la trezorejon de la laboroj:da oro sesdek unu mil darkemonojn, da argxento kvin mil min�ojn, kaj da pastraj vestoj cent.

70Kaj eklogxis la pastroj kaj la Levidoj kaj la popolanoj kaj la kantistoj kaj la pordegistoj kaj la Netinoj en siaj urboj, kaj la tuta Izrael en siaj urboj.Esperanto

Bible Hub

Ezra 1
Top of Page
Top of Page