Genesis 36
Croatian Bible
1 Ovo su potomci Ezava, koji se zvao i Edom.

2Ezav je uzeo sebi žene od kanaanskih djevojaka: Adu, kćer Hetita Elona; Oholibamu, kćer Ane, unuku Sibeona Horijca; 3i Basematu, kćer Jišmaelovu, sestru Nebajotovu. 4Ada Ezavu rodi Elifaza, a Basemata rodi Reuela, 5Oholibama rodi Jeuša, Jalama i Koraha. To su Ezavovi sinovi koji se rodiše u zemlji kanaanskoj.

6Ezav uzme svoje žene, svoje sinove, svoje kćeri, svu čeljad svoga doma; svoju stoku - krupnu i sitnu; svu imovinu što ju je namakao u zemlji kanaanskoj, pa ode u zemlju seirsku, daleko od svog brata Jakova. 7Njihov se, naime, posjed jako uvećao te nisu mogli ostati zajedno: kraj u kojem su boravili nije ih mogao izdržavati zbog njihova blaga. 8Tako se Ezav - Edom nazvani - naseli u brdskom kraju Seiru.

9Ovo je, dakle, potomstvo Ezava, praoca Edomaca, u brdskom kraju Seiru. 10Ovo su imena Ezavovih sinova: Elifaz, sin Ezavove žene Ade; Reuel, sin Ezavove žene Basemate. 11Elifazovi su sinovi bili: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz. 12Timna je bila inoča Ezavova sina Elifaza; ona je Elifazu rodila Amaleka. To su potomci Ezavove žene Ade. 13A ovo su sinovi Reuelovi: Nahat, Zerah, Šama i Miza. Oni su bili sinovi Ezavove žene Basemate. 14A ovo su opet sinovi Ezavove žene Oholibame, Anine kćeri, unuke Sibeonove; ona je Ezavu rodila Jeuša, Jalama i Koraha.

15Ovo su rodovske glave Ezavovih potomaka. Potomci Ezavova prvorođenca Elifaza: knez Teman, knez Omar, knez Sefo, knez Kenaz, 16knez Korah, knez Gatam i knez Amalek. To su rodovski glavari Elifazovi u zemlji edomskoj; to su potomci Adini. 17A ovo su potomci Ezavova sina Reuela: knez Nahat, knez Zerah, knez Šama i knez Miza. To su rodovski glavari Reuelovi u zemlji edomskoj; to su potomci Ezavove žene Basemate. 18A ovo su potomci Ezavove žene Oholibame: knez Jeuš, knez Jalam i knez Korah. To su rodovski glavari Ezavove žene Oholibame, kćeri Anine. 19To su bili sinovi Ezava-Edoma, njihovi knezovi.

20A ovo su sinovi Seira Horijca, žitelji one zemlje: Lotan, Šobal, Sibeon, Ana, 21Dišon, Eser i Dišan. To su koljenovići Horijci, sinovi Seirovi, u zemlji edomskoj. 22Lotanovi sinovi bili su: Hori i Hemam; a sestra Lotanova bila je Timna. 23Ovo su bili sinovi Šobalovi: Alvan, Manahat, Ebal, Šefo i Onam. 24Sinovi Sibeonovi bijahu Aja i Ana. Ana je onaj koji je našao vruća vrela u pustari dok je čuvao magarad svoga oca Sibeona. 25Ovo su bila djeca Ane: sin Dišon i Anina kći Oholibama. 26Ovo su bili sinovi Dišonovi: Hemdan, Ešban, Jitran i Keran. 27Ovo su bili sinovi Eserovi: Bilhan, Zaavan i Akan. 28A sinovi Dišanovi bili su: Uz i Aran. 29Ovo su knezovi Horijaca: knez Lotan, knez Šobal, knez Sibeon, knez Ana, 30knez Dišon, knez Eser i knez Dišan. To su bili knezovi Horijaca, glavar za glavarom, u zemlji seirskoj.

31Evo kraljeva koji su kraljevali u edomskoj zemlji prije nego je zavladao kralj sinova Izraelovih. 32Beorov sin Bela vladao je u Edomu; njegov se grad zvao Dinhaba. 33Kad je umro Bela, na njegovo se mjesto zakraljio Jobab, sin Zeraha iz Bosre. 34Kad je umro Jobab, zakraljio se na njegovo mjesto Hušam iz temanske zemlje. 35Kad je umro Hušam, zakraljio se na njegovo mjesto Bedadov sin Hadad, koji je potukao Midjance na Moapskom polju. Ime je njegovu gradu bilo Avit. 36Kad je umro Hadad, zakraljio se na njegovo mjesto Samla iz Masreke. 37Kad je umro Samla, zakraljio se na njegovo mjesto Šaul iz Rehobota na Rijeci. 38Kad umrije Šaul, zavlada Baal Hanan, Akborov sin. 39Kad je umro Baal Hanan, Akborov sin, vladaše Hadad. Ime je njegovu gradu bilo Pai. Žena mu se zvala Mehetabela. Bila je kći Matredova, iz Me Zahaba.

40Ovo su imena Ezavovih knezova s njihovim nazivima po rodovima i smještaju: knez Timna, knez Alva, knez Jetet, 41knez Oholibama, knez Ela, knez Pinon, 42knez Kenaz, knez Teman, knez Mibzar, 43knez Magdiel i knez Iram. To su bili knezovi edomski, prema njihovim naseljima u zemlji koju su zaposjeli. To je Ezav, praotac Edomaca.Croatian Bible -- BIBLIJA Prijevod KS Stari i Novi Zavjet -- Copyright by Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1988. -- Zahvaljujemo Kršæanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.

Bible Hub

Genesis 35
Top of Page
Top of Page