PROS KORINTHIOUS A΄ 2
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1kagō elthōn pros umas adelphoi ēlthon ou kath uperochēn logou ē sophias katangellōn umin to marturion tou theou 2ou gar ekrina tou eidenai ti en umin ei mē iēsoun christon kai touton estaurōmenon 3kai egō en astheneia kai en phobō kai en tromō pollō egenomēn pros umas 4kai o logos mou kai to kērugma mou ouk en peithois anthrōpinēs sophias logois all en apodeixei pneumatos kai dunameōs 5ina ē pistis umōn mē ē en sophia anthrōpōn all en dunamei theou

6sophian de laloumen en tois teleiois sophian de ou tou aiōnos toutou oude tōn archontōn tou aiōnos toutou tōn katargoumenōn 7alla laloumen sophian theou en mustēriō tēn apokekrummenēn ēn proōrisen o theos pro tōn aiōnōn eis doxan ēmōn 8ēn oudeis tōn archontōn tou aiōnos toutou egnōken ei gar egnōsan ouk an ton kurion tēs doxēs estaurōsan

9alla kathōs gegraptai a ophthalmos ouk eiden kai ous ouk ēkousen kai epi kardian anthrōpou ouk anebē a ētoimasen o theos tois agapōsin auton

10ēmin de o theos apekalupsen dia tou pneumatos autou to gar pneuma panta ereuna kai ta bathē tou theou 11tis gar oiden anthrōpōn ta tou anthrōpou ei mē to pneuma tou anthrōpou to en autō outōs kai ta tou theou oudeis oiden ei mē to pneuma tou theou 12ēmeis de ou to pneuma tou kosmou elabomen alla to pneuma to ek tou theou ina eidōmen ta upo tou theou charisthenta ēmin 13a kai laloumen ouk en didaktois anthrōpinēs sophias logois all en didaktois pneumatos agiou pneumatikois pneumatika sunkrinontes

14psuchikos de anthrōpos ou dechetai ta tou pneumatos tou theou mōria gar autō estin kai ou dunatai gnōnai oti pneumatikōs anakrinetai 15o de pneumatikos anakrinei men panta autos de up oudenos anakrinetai 16tis gar egnō noun kuriou os sumbibasei auton ēmeis de noun christou echomen

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

1 Corinthians 1
Top of Page
Top of Page