PROS KORINTHIOUS A΄ 3
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1kai egō adelphoi ouk ēdunēthēn umin lalēsai ōs pneumatikois all ōs sarkikois ōs nēpiois en christō 2gala umas epotisa kai ou brōma oupō gar edunasthe all oute eti nun dunasthe 3eti gar sarkikoi este opou gar en umin zēlos kai eris kai dichostasiai ouchi sarkikoi este kai kata anthrōpon peripateite 4otan gar legē tis egō men eimi paulou eteros de egō apollō ouchi sarkikoi este

5tis oun estin paulos tis de apollōs all ē diakonoi di ōn episteusate kai ekastō ōs o kurios edōken 6egō ephuteusa apollōs epotisen all o theos ēuxanen 7ōste oute o phuteuōn estin ti oute o potizōn all o auxanōn theos 8o phuteuōn de kai o potizōn en eisin ekastos de ton idion misthon lēpsetai kata ton idion kopon 9theou gar esmen sunergoi theou geōrgion theou oikodomē este

10kata tēn charin tou theou tēn dotheisan moi ōs sophos architektōn themelion tetheika allos de epoikodomei ekastos de blepetō pōs epoikodomei 11themelion gar allon oudeis dunatai theinai para ton keimenon os estin iēsous christos 12ei de tis epoikodomei epi ton themelion touton chruson arguron lithous timious xula chorton kalamēn 13ekastou to ergon phaneron genēsetai ē gar ēmera dēlōsei oti en puri apokaluptetai kai ekastou to ergon opoion estin to pur dokimasei 14ei tinos to ergon menei o epoikodomēsen misthon lēpsetai 15ei tinos to ergon katakaēsetai zēmiōthēsetai autos de sōthēsetai outōs de ōs dia puros

16ouk oidate oti naos theou este kai to pneuma tou theou oikei en umin 17ei tis ton naon tou theou phtheirei phtherei touton o theos o gar naos tou theou agios estin oitines este umeis

18mēdeis eauton exapatatō ei tis dokei sophos einai en umin en tō aiōni toutō mōros genesthō ina genētai sophos

19ē gar sophia tou kosmou toutou mōria para tō theō estin gegraptai gar o drassomenos tous sophous en tē panourgia autōn 20kai palin kurios ginōskei tous dialogismous tōn sophōn oti eisin mataioi 21ōste mēdeis kauchasthō en anthrōpois panta gar umōn estin 22eite paulos eite apollōs eite kēphas eite kosmos eite zōē eite thanatos eite enestōta eite mellonta panta umōn estin 23umeis de christou christos de theou

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

1 Corinthians 2
Top of Page
Top of Page