Неемия 12
Bulgarian
1А ето свещениците на левитите, които възлязоха със Зоровавела Салатииловия син и с Исуса: Сараия, Еремия, Ездра, 2Амария, Малух, Хатус, 3Сехания, Реум, Меримот, 4Идо, Ганатон, Авия, 5Миамин, Маадия, Велга, 6Семаия, Иоярив, Едаия, 7Салу, Амок, Хелкия и Едаия. Тия бяха началниците на свещениците и на братята им в дните на Исуса.

8А левитите: Исус, Вануй, Кадмиил, Серевия, Юда и Матания, който, заедно с братята си, бе над пеенето. 9А Ваквукия и Уний, братята им, бяха срещу тях в стражите. 10И Исус роди Иоакима, а Иоаким роди Елиасива, а Елиасив роди Иодая, 11а Иодай роди Ионатана, а Ионатан роди Ядуя.

12А в дните на Иоакима свещеници, [които бяха и] началници на бащини [домове], бяха: [началник на бащиния дом] на Сераия, Мераия; на Еремия, Анания; 13на Ездра, Месулам; на Амария, Иоанан; 14на Мелиху, Ионатан; на Севания, Иосиф; 15на Харима, Адна; на Мераиота, Хелкай; 16на Идо, Захария; на Ганатона, Месулам; 17на Авия, Зехрий; на Миниамина, от Моадия, Фелтай; 18на Велга, Самуа; на Семаия, Ионатан; 19на Иоярива, Матенай; на Едаия, Озий; 20на Салая, Калай; на Амока, Евер; 21на Хелкия, Асавия; и на Едаия, Натанаил.

22В дните на Елиасива, Иодая, Иоанана и Ядуа левитите бяха записани за началници на бащини [домове]; също и свещениците през царуването на персиеца Дарий. 23Левийците, [които бяха] началници на бащини [домове], бяха записани в Книгата на летописите, дори до дните на Иоанана Елиасивовия син. 24А началниците на левитите бяха: Асавия, Серевия и Исус Кадмииловият син, с братята им срещу тях, [назначени] да хвалят и песнословят според заповедта на Божия човек Давида, [ответно] едни срещу други. 25Матания, Ваквукия, Авдия, Месулам, Талмон и Акув бяха вратари, и пазеха стражата на влагалищата при портите. 26Тия бяха в дните на Иоакима син на Исуса, син на Иоседека, и в дните на областния управител Неемия, и на свещеник Ездра книжникът.

27И при посвещаването на ерусалимската стена потърсиха левитите по всичките им места, за да ги доведат в Ерусалим да празнуват посвещението с веселие, със славословия и песни, с кимвали, псалтири и арфи. 28И тъй, дружните певци се събраха, както от ерусалимската околност, така и от нетофатските села. 29от Вет-галгал, и от селата на Гава и на Азмавет; защото певците си бяха съградили села около Ерусалим. 30И свещениците и левитите, като очистиха себе си, очистиха и людете, портите и стената.

31Тогава изкачих Юдовите началници на стената, и определих две големи [отделения] хвалители; [едното] отиваше в шествие на дясно върху стената към портата на бунището; 32и подир тях вървяха Осаия, и половината от Юдовите първенци 33и Азария, Ездра, Меулам, 34Юда, Вениамин, Семаия и Еремия, 35и някои от синовете на свещениците с тръби: Захария син на Ионатана, син на Семаия, син на Матания, син на Михея, син на Закхура, син на Асафа, 36и братята му: Семаия, Азареил Милалай, Гилалай, Маай, Натанаил, Юда и Ананий, с музикалните инструменти на Божия човек Давида; и книжника Ездра им беше на чело; 37и при портата на извора те се изкачиха направо пред себе си по стъпалата на Давидовия град, гдето стената се възвишава над Давидовата къща, дори до портата на водата към изток.

38А другото отделение хвалители вървеше в противоположна посока, и аз подир тях, тоже и половината от людете, по стената, край кулата на пещите и по широката стена, 39и над Ефремовата порта, и над старата порта, и над рибната порта, и край кулата Ананеил, и край кулата Мея, до овчата порта, докле застанаха в портата на стражата. 40Така двете отделения хвалители застанаха в Божия дом, и аз, и половината от видните мъже с мене, 41и свещениците Елиаким, Маасия, Миниамин, Михей, Елиоинай, Захария и Анания, с тръби, 42както и Маасия, Семаия, Елеазар, Озий, Иоанан, Малхия, Елам и Езер. И певците запяха със силен глас, с Езраия за водител. 43И в същия ден принесоха големи жертви и се развеселиха, защото Бог ги развесели премного; още жените и децата се развеселиха; тъй че увеселението на Ерусалим се разчу надалеч.

44Тоже в същия ден се определиха човеци над стаите за влагалищата, за приносите, за първите плодове, и за десетъците, за да събират в тях от полетата на градовете дяловете узаконени за свещениците и левитите; защото Юда се радваше поради свещениците и левитите, които служеха. 45Защото те и певците и вратарите пазеха заръчаното от Бога си, и заръчаното за очищението, според заповедта на Давида и сина му Соломона. 46Защото отдавна, в дните на Давида и на Асафа, [имаше] главни певци и пеения за хвала и благодарение Богу. 47И в дните на Зоровавела и в дните на Неемия, целият Израил даваха определените за всеки ден дялове на певците и на вратарите; те посвещаваха [даровете си] на левитите, а левитите посвещаваха на Аароновите потомци.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Nehemiah 11
Top of Page
Top of Page