Еремия 5
Bulgarian
1Обходете улиците на Ерусалим И вижте сега, научете се и потърсете по площадите му, Дали можете намери човек- Дали има някой- който да постъпва справедливо, да търси честност; И Аз ще простя на тоя [град].

2Защото, ако и да казват: [заклевам се в] живота на Господа! Те наистина лъжливо се кълнат.

3Господи, очите Ти не търсят ли честност? Ударил си ги, но не ги заболя; Изнурил си ги, но не искаха да приемат поправление; Втвърдиха лицата си повече от камък; Не искаха да се върнат.

4Тогава аз рекох: Навярно това са сиромасите, те са безумни, Защото не знаят пътя Господен, Нито закона на своя Бог.

5Ще се обърна към големците Та ще говоря с тях, Защото те знаят пътя Господен, Закона на своя Бог, Но и те всички са строшили хомота, Разкъсали връзките.

6Затова лъв от гората ще ги порази, Вълк от пустинята ще ги ограби, Рис ще причаква край градовете им; Всеки, който излезе от там, ще бъде разкъсан, Защото престъпленията им са много, Отстъпничествата им се умножиха.

7Как ще ти простя това? Чадата ти Ме оставиха И кълняха се в ония, които не са богове; След като ги наситих, те прелюбодействуваха, И на тълпи отиваха в къщите на блудниците.

8Заран те са като нахранени коне; Всеки цвили подир жената на ближния си.

9Няма ли да накажа за това? казва Господ; И душата Ми не ще ли въздаде на такъв народ?

10Качете се на стените му и събаряйте; Но не нанасяйте съвършено изтребление; Махнете клоновете му, Защото не са Господни.

11Защото Израилевият дом и Юдовият дом Се отнесоха много невярно към Мене, казва Господ.

12Отрекоха се от Господа, Казвайки: Не Той [ни заплашва с това]; И няма да ни постигне зло, Нито ще видим нож или глад;

13Пророците са вятър, И слово Господно няма в тях. На сами тях ще се сбъдне това.

14Затова, така казва Господ Бог на Силите: Понеже изговарят тия думи, Ето, Аз ще направя Моите слова в устата ти огън, И тия люде дърва, и ще ги пояде.

15Ето, доме Израилев, Аз ще доведа върху вас Народ от далеч, казва Господ; Народ траен е той, народ старовременен, Народ чийто език не знаеш, Нито разбираш що говорят,

16Тулът им е като отворен гроб; Те всички са юнаци.

17Ще изпояждат жетвата ти и хляба ти, [Които] синовете ти и дъщерите ти трябваше да ядат; Ще изпояждат стадата ти и чердите ти, Ще изпояждат лозята ти и смоковниците ти, Ще разбият с меч укрепените ти градове, На които ти уповаваш.

18Но и в ония дни, казва Господ, Не ща да ви нанеса съвършено изтребление. 19И когато речете: Защо Господ Бог наш Ни направи всичко това? Тогава да им речеш: Както Ме оставихте Та служихте на чужди богове във вашата земя, Така ще служите на чужденци в една земя, която не е ваша.

20Известете това на Якововия дом, И прогласете го в Юда, като кажете:

21Чуйте сега това, глупави и неразумни люде, Които имате очи, но не виждате, Които имате уши, но не чувате.

22Не се ли боите от Мене? казва Господ, Не ще ли треперите пред Мене, Който с вечна заповед съм поставил пясъка за граница на морето, Която не може да премине; Тъй че, макар вълните му да се издигат, пак няма да преодолеят, При все, че бучат, пак няма да я преминат?

23Но тия люде имат бунтовно и непокорно сърце; Възбунтуваха се и отидоха.

24Не казват в сърцето си: Нека се боим сега от Господа нашия Бог, Който дава ранния и късния дъжд на времето му, Който пази за нас определените седмици на жетвата.

25Вашите беззакония отвърнаха тия неща, И вашите грехове ви лишиха от доброто.

26Защото се намират между людете Ми нечестивци, Които, наблюдавайки както причакващ ловец, Полагат примки, ловят човеци.

27Както клетката е пълна с птици, Така къщите им са пълни с [плод на] измама, Чрез която те се възвеличиха и обогатиха.

28Отлъстяха, лъщят, Дори преляха със своите нечестиви дела; Не защищават делото- делото на сирачето, за да благоденствуват, И правото на бедните не отсъждат.

29Няма ли да накажа за това? казва Господ, Душата Ми не ще ли въздаде на такъв народ?

30Удивително и ужасно нещо стана в [тая] страна:

31Пророците пророкуват лъжливо, И свещениците господствуват чрез тях; И людете Ми така обичат; А какво ще правите в окончателното [следствие] на това?Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Jeremiah 4
Top of Page
Top of Page