Ездра 2
Bulgarian
1А ето човеците от [Вавилонската] област, които се върнаха от плен, от ония, които вавилонският цар Навуходоносор беше преселил като пленници във Вавилон, и които се върнаха в Ерусалим и в Юдея, всеки в града си, 2които дойдоха със Зоровавела, Исуса, Неемия, Сараия, Реелия, Мардохея, Валасана, Масфара, Вагуя, Реума и Ваана. Числото на мъжете на Израилевите люде беше: 3Фаросови потомци, две хиляди и сто и седемдесет и двама души; 4Сефатиеви потомци, триста и седемдесет и двама души; 5Арахови потомци, седемстотин и седемдесет и пет души; 6Фаат-моавови потомци, от Исусовите и Иоавовите потомци, две хиляди и осемстотин и дванадесет души; 7Еламови потомци, хиляда и двеста и петдесет и четири души; 8Затуеви потомци, деветстотин и четиридесет и пет души; 9Закхееви потомци, седемстотин и шестдесет души; 10Вануеви потомци, шестстотин и четиридесет и двама души; 11Виваиеви потомци, шестстотин и двадесет и трима души; 12Азгадови потомци, хиляда и двеста и двадесет и двама души; 13Адоникамови потомци, шестстотин и шестдесет и шест души; 14Вагуеви потомци, две хиляди и петдесет и шест души; 15Адинови потомци, четиристотин петдесет и четири души; 16Атирови потомци от Езекия, деветстотин и осем души; 17Висаеви потомци, триста двадесет и трима души; 18Иораеви потомци, сто и дванадесет души; 19Асумови потомци, двеста и двадесет и трима души; 20потомци от Гивар, деветдесет и пет души; 21потомци от Витлеем, сто и двадесет и трима души; 22нетофатски мъже, петдесет и шест души; 23анатотски мъже, сто и двадесет и осем души; 24потомци от Азмавет, четиридесет и двама души; 25потомци от Кириатиарам, от Хефира, и от Вирот, седемстотин и четиридесет и трима души; 26потомци от Рама и Гавая, шестстотин и двадесет и един души; 27михмаски мъже, сто и двадесет и двама души; 28ветилски и гайски мъже, двеста и двадесет и трима души; 29потомци от Нево, петдесет и двама души; 30Магвисови потомци, сто и петдесет и шест души; 31потомци на другия Елам, хиляда и двеста и петдесет и четири души; 32Харимови потомци, триста и двадесет души; 33потомци от Лод, от Адид и от Оно, седемстотин и двадесет и пет души; 34потомци от Ерихон, триста и четиридесет и пет души; 35потомци от Сеная, три хиляди и шестстотин и тридесет души.

36Свещениците: Едаиеви потомци, от Исусовия дом, деветстотин и седемдесет и трима души; 37Емирови потомци, хиляда и петдесет и двама души; 38Пасхорови потомци, хиляда и двеста и четиридесет и седем души; 39Харимови потомци, хиляда и седемнадесет.

40Левитите: Исусови и Кадмиилови потомци, от Одавиевите потомци, седемдесет и четири души. 41Певците: Асафовите потомци, сто и двадесет и осем души. 42Потомците на вратарите: Селумови потомци, Атерови потомци, Талмонови потомци, Акувови потомци, Атитаеви потомци, Соваеви потомци, всичко сто и тридесет и девет души.

43Нетинимите: Сихаеви потомци, Асуфаеви потомци, Таваотови потомци, 44Киросови потомци, Сиаеви потомци, Фадонови потомци, 45Леванаеви потомци, Агаваеви потомци, Акувови потомци, 46Агавови потомци, Салмаеви потомци, Ананови потомци, 47Гедилови потомци, Гаарови потомци, Реаиеви потомци, 48Расинови потомци, Некодаеви потомци, Газамови потомци, 49Озаеви потомци, Фасееви потомци, Висаеви потомци, 50Асанаеви потомци, Меунимови потомци, Нефусимови потомци, 51Ваквукови потомци, Акуфаеви потомци, Арурови потомци, 52Васалотови потомци, Меидаеви потомци, Арсаеви потомци, 53Варкосови потомци, Сисарови потомци, Тамаеви потомци, 54Несиеви потомци, Атифаеви потомци.

55Потомците на Соломоновите слуги: Сотаеви потомци, Софаретови потомци, Ферудаеви потомци, 56Яалаеви потомци, Дарконови потомци, Гедилови потомци, 57Сефатиеви потомци, Атилови потомци, Фохертови потомци, от Севаим, Амиеви потомци.

58Всичките нетиними и потомците на Соломоновите слуги бяха триста и деветдесет и двама души.

59А ето тия, които възлязоха от Тел-мелах, Тел-ариса, Херув, Адан и Емир, но които не можаха да покажат бащините си домове и рода си, че бяха от Израиля: 60Далаиеви потомци, Товиеви потомци и Некодаеви потомци, шестстотин и петдесет и двама души;

61и от свещеническите потомци: Аваиеви потомци, Акосови потомци, потомци на Верзелая, който взе жена от дъщерите на галаадеца Верзелай и се нарече по тяхното име. 62Тия търсиха регистрите си [между] преброените по родословие, но не се намериха; затова, те бидоха извадени от свещенството като скверни. 63И управителят им заповяда да не ядат от пресветите неща, докле не настане свещеник с Урим и Тумим.

64Всичките купно събрани бяха четиридесет и две хиляди и триста и шестдесет души, 65освен слугите им и слугините им, които бяха седем хиляди и триста и тридесет и седем души. Те имаха и двеста певци и певици. 66Конете им бяха седемстотин и тридесет и шест; мъските им, двеста и четиридесет и пет; 67камилите им, четиристотин и тридесет и пет; и ослите им, шест хиляди и седемстотин и двадесет.

68А някои от началниците на бащините [домове], когато дойдоха в Господния дом, който е в Ерусалим, принесоха доброволно за Божия дом, за да го издигнат на мястото му; 69според силата си внесоха в съкровищницата за делото шестдесет и една хиляди драхми злато, пет хиляди фунта сребро, и сто свещенически одежди.

70Така свещениците, левитите, някои от людете, певците, вратарите и нетинимите се заселиха в градовете си,- целият Израил в градовете си.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Ezra 1
Top of Page
Top of Page