Psalm 96
Czech BKR

1Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu všecka země.

2Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jménu jeho, zvěstujte den po dni spasení jeho.

3Vypravujte mezi národy slávu jeho, mezi všemi lidmi divy jeho.

4Nebo veliký Hospodin, a vší chvály hodný, i hrozný jest nade všecky bohy.

5Všickni zajisté bohové národů jsou modly, ale Hospodin nebesa učinil.

6Sláva a důstojnost před ním, síla i okrasa v svatyni jeho.

7Vzdejte Hospodinu čeledi národů, vzdejte Hospodinu čest i moc.

8Vzdejte Hospodinu čest jména jeho, přineste dary, a vejděte do síňcí jeho.

9Sklánějte se Hospodinu v okrase svatoti, boj se oblíčeje jeho všecka země.

10Rcete mezi pohany: Hospodin kraluje, a že i okršlek zemský upevněn bude, tak aby se nepohnul, a že souditi bude lidi spravedlivě.

11Rozveseltež se nebesa, a plésej země, zvuč moře, i což v něm jest.

12Plésej pole a vše, což na něm, tehdáž ať prozpěvuje všecko dříví lesní,

13Před tváří Hospodina; neboť se béře, béře se zajisté, aby soudil zemi. Budeť souditi okršlek světa v spravedlnosti, a národy v pravdě své.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Psalm 95
Top of Page
Top of Page