Psalm 75
Czech BKR

1Přednímu z kantorů, jako: Nezahlazuj, žalm Azafův, a píseň. (1a) Oslavujeme tě, Bože, oslavujeme; nebo že jest blízké jméno tvé, vypravují to předivní skutkové tvoji.

2Když přijde čas uložený, já právě souditi budu.

3Rozplynula se země i všickni obyvatelé její, já utvrdím sloupy její. Sélah.

4Dím bláznům: Neblázněte, a bezbožným: Nevyzdvihujte rohů.

5Nevyzdvihujte proti Nejvyššímu rohů svých, aniž mluvte tvrdošijně.

6Nebo ne od východu, ani západu, ani od pouště přichází zvýšení;

7Ale Bůh soudce jednoho ponižuje, a druhého povyšuje.

8Kalich zajisté jest v rukou Hospodinových, a to vína kalného plný nalitý, z něhož nalévati bude, tak že i kvasnice jeho vyváží, a vypijí všickni bezbožníci země.

9Já pak zvěstovati budu skutky Páně na věčnost, žalmy zpívati budu Bohu Jákobovu.

10(Psalms 75:11) A všecky rohy bezbožníků srážím, rohové pak spravedlivého vyvýšeni budou.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Psalm 74
Top of Page
Top of Page