Psalm 149
Czech BKR

1Halelujah. Zpívejte Hospodinu píseň novou, chválu jeho v shromáždění svatých.

2Vesel se Izrael v tom, kterýž ho učinil, synové Sionští plésejte v králi svém.

3Chvalte jméno jeho na píšťalu, na buben a na citaru prozpěvujte jemu.

4Nebo zalíbilo se Hospodinu v lidu jeho; onť ozdobuje pokorné spasením.

5Plésati budou svatí v Boží slávě, a zpívati v pokojích svých.

6Oslavování Boha silného bude ve rtech jejich, a meč na obě straně ostrý v rukou jejich,

7K vykonávání pomsty nad pohany, a k strestání národů,

8K svazování králů jejich řetězy, a šlechticů jejich pouty železnými,

9K nakládání s nimi podlé práva zapsaného, k slávě všechněm svatým jeho. Halelujah.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Psalm 148
Top of Page
Top of Page