Psalm 148
Czech BKR

1Halelujah. Chvalte hospodina stvoření nebeská, chvaltež ho na výsostech.

2Chvalte jej všickni andělé jeho, chvalte jej všickni zástupové jeho.

3Chvalte jej slunce i měsíc, chvalte jej všecky jasné hvězdy.

4Chvalte jej nebesa nebes, i vody, kteréž jsou nad nebem tímto.

5Chvalte jméno Hospodinovo všecky věci, kteréž, jakž on řekl, pojednou stvořeny jsou.

6A utvrdil je na věčné věky, uložil cíle, z nichž by nevykračovaly.

7Chvalte Hospodina tvorové zemští, velrybové a všecky propasti,

8Oheň a krupobití, sníh i pára, vítr bouřlivý, vykonávající rozkaz jeho,

9I hory a všickni pahrbkové, stromoví ovoce nesoucí, i všickni cedrové,

10Zvěř divoká i všeliká hovada, zeměplazové i ptactvo létavé,

11Králové zemští i všickni národové, knížata i všickni soudcové země,

12Mládenci, též i panny, starci s dítkami,

13Chvalte jméno Hospodinovo; nebo vyvýšeno jest jméno jeho samého, a sláva jeho nade všecku zemi i nebe.

14A vyzdvihl roh lidu svého, chválu všech svatých jeho, synů Izraelských, lidu s ním spojeného. Halelujah.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Psalm 147
Top of Page
Top of Page