Psalm 147
Czech BKR

1Chvalte Hospodina, nebo dobré jest zpívati žalmy Bohu našemu, nebo rozkošné jest, a ozdobná jest chvála.

2Stavitel Jeruzaléma Hospodin, rozptýlený lid Izraelský shromažďuje,

3Kterýž uzdravuje skroušené srdcem, a uvazuje bolesti jejich,

4Kterýž sčítá počet hvězd, a každé z nich ze jména povolává.

5Velikýť jest Pán náš, a nesmírný v síle; rozumnosti jeho není počtu.

6Pozdvihuje pokorných Hospodin, ale bezbožné snižuje až k zemi.

7Zpívejte Hospodinu s díkčiněním, zpívejte žalmy Bohu našemu na citaře,

8Kterýž zastírá nebesa hustými oblaky, nastrojuje zemi déšť, a vyvodí trávu na horách.

9Kterýž dává hovadům potravu jejich, i mladým krkavcům, kteříž volají k němu.

10Nemáť v síle koně zalíbení, aniž se kochá v lejtkách muže udatného.

11Líbost má Hospodin v těch, kteříž se ho bojí, a kteříž doufají v milosrdenství jeho.

12Chval, Jeruzaléme, Hospodina, chval Boha svého, Sione.

13Nebo on utvrzuje závory bran tvých, požehnání udílí synům tvým u prostřed tebe.

14On působí v končinách tvých pokoj, a bělí pšeničnou nasycuje tě.

15On když vysílá na zemi rozkaz svůj, velmi rychle k vykonání běží slovo jeho.

16Onť dává sníh jako vlnu, jíním jako popelem posýpá.

17Hází ledem svým jako skyvami; před zimou jeho kdo ostojí?

18Vysílaje slovo své, rozpouští je; hned jakž povane větrem svým, anť tekou vody.

19Zvěstuje slovo své Jákobovi, ustanovení svá a soudy své Izraelovi.

20Neučinilť tak žádnému národu, a protož soudů jeho nepoznali. Halelujah.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Psalm 146
Top of Page
Top of Page