Joshua 12
Czech BKR

1Tito pak jsou králové té země, kteréž pobili synové Izraelští, a opanovali zemi jejich, za Jordánem k východu slunce, od potoku Arnon až k hoře Hermon i všecky roviny k východu: 2Seon, král Amorejský, kterýž bydlil v Ezebon, a panoval od Aroer, kteréž leží při břehu potoka Arnon, a u prostřed potoka toho, a polovici Galád, až do potoka Jabok, kterýž jest na pomezí synů Ammon, 3A od rovin až k moři Ceneret k východu, a až k moři pouště, jenž jest moře slané k východu, kudyž se jde k Betsimot, a od polední strany ležící pod horou Fazga. 4Pomezí také Oga, krále Bázan, z ostatků Refaimských, kterýž bydlil v Astarot a v Edrei, 5A kterýž panoval na hoře Hermon a v Sálecha, i ve vší krajině Bázan až ku pomezí Gessuri a Machati, a nad polovicí Galád, ku pomezí Seona, krále Ezebon. 6Mojžíš, služebník Hospodinův, a synové Izraelští pobili je; a dal ji Mojžíš služebník Hospodinův k vládařství pokolení Rubenovu, Gádovu a polovici pokolení Manassesova.

7Tito pak jsou králové země té, kteréž pobil Jozue a synové Izraelští za Jordánem k západu, od Balgad, kteréž jest na poli Libánském, až k hoře lysé, kteráž se táhne až do Seir, a dal ji Jozue pokolením Izraelským k vládařství po dílích jejich, 8Na horách i na rovinách, i po polích, i v údolích, i na poušti a na poledne, zemi Hetejského, Amorejského, Kananejského, Ferezejského, Hevejského a Jebuzejského: 9Král Jericha jeden, král Hai, kteréž bylo na straně Bethel, jeden; 10Král Jeruzalémský jeden, král Hebron jeden; 11Král Jarmut jeden, král Lachis jeden; 12Král Eglon jeden, král Gázer jeden; 13Král Dabir jeden, král Gader jeden; 14Král Horma jeden, král Arad jeden; 15Král Lebna jeden, král Adulam jeden; 16Král Maceda jeden, král Bethel jeden; 17Král Tafua jeden, král Chefer jeden; 18Král Afek jeden, král Sáron jeden; 19Král Mádon jeden, král Azor jeden; 20Král Simron Meron jeden, král Achzaf jeden; 21Král Tanach jeden, král Mageddo jeden; 22Král Kedes jeden, král Jekonam z Karmelu jeden; 23Král Dor z krajiny Dor jeden, král z Goim v Galgal jeden; 24Král Tersa jeden. Všech králů třidceti a jeden.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Joshua 11
Top of Page
Top of Page