Job 37
Czech BKR

1Poslouchejte pilně hřmotného hlasu jeho, a zvuku z úst jeho pocházejícího.

2Pode všecka nebesa jej rozprostírá, a světlo své k krajům země.

3Za nímž zvučí hlukem, a hřímá hlasem důstojnosti své, aniž mešká s jinými věcmi, když se slýchá hlas jeho.

4Bůh silný hřímá hlasem svým předivně, činí veliké věci, a však nemůžeme rozuměti, jak.

5Sněhu zajisté říká: Buď na zemi, tolikéž pršce dešťové, ano i přívalu násilnému.

6Zavírá ruku všelikého člověka, aby žádný z lidí nemohl konati díla svého.

7Tehdáž i zvěř vchází do skrýše, a v peleších svých obývá.

8Z skrýše vychází vichřice, a od půlnoční strany zima.

9Dchnutím Bůh silný dává mráz, až se široké vody zavírají.

10Také i při svlažování země pohybuje oblakem, a rozhání mračno světlem svým.

11A tentýž sem i tam obrací se moudrostí jeho, aby činil, což by mu koli přikázal na tváři okršlku zemského.

12Buď k trestání, neb pro zemi svou, buď k prokazování dobrotivosti, spraví to, že se postaví.

13Pozorujž toho, Jobe, zastav se a podívej se divům Boha silného.

14Víš-li, kdy Bůh ukládá co o těch věcech, aneb kdy chce osvěcovati světlem oblaky své?

15Znáš-li, jak se vznášejí oblakové, a jiné divy dokonalého v uměních?

16A že tě roucho tvé zahřívati bude, když Bůh zemi pokojnou činí větry poledními?

17Roztahoval-li jsi s ním nebesa trvánlivá, k zrcadlu slitému podobná?

18Poukaž nám, co bychom řekli jemu; nebo nemůžeme ani řeči zpořádati pro temnost.

19Zdaž jemu kdo oznámí, co bych já mluvil? Pakli by kdo za mne mluvil, jistě že by byl sehlcen.

20Ano nyní nemohou patřiti lidé na světlo, když jest jasné na oblacích, když je vítr prochází a vyčišťuje,

21Od půlnoční strany s jasnem jako zlato přicházeje, ale v Bohu hroznější jest sláva.

22Všemohoucí, jehož vystihnouti nemůžeme, ač jest veliký v moci, však soudem a přísnou spravedlností netrápí.

23Protož bojí se ho lidé; neohlédá se na žádného z těch, kdož jsou moudrého srdce.

24

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Job 36
Top of Page
Top of Page