Job 17
Czech BKR

1Dýchání mé ruší se, dnové moji hynou, hrobu blízký jsem.

2Jistě posměvači jsou u mne, a pro jejich mne kormoucení nepřichází ani sen na oči mé.

3Postav mi, prosím, rukojmě za sebe; kdo jest ten, nechť mi na to ruky podá.

4Nebo srdce jejich přikryl jsi, aby nerozuměli, a protož jich nepovýšíš.

5Kdož pochlebuje bližním, oči synů jeho zhynou.

6Jistě vystavil mne za přísloví lidem, a za divadlo všechněm,

7Tak že pro žalost pošly oči mé, a oudové moji všickni stínu jsou podobni.

8Užasnouť se nad tím upřímí, a však nevinný proti pokrytci vždy se zsilovati bude.

9Přídržeti se bude, pravím, spravedlivý cesty své, a ten, jenž jest čistých rukou, posilní se více.

10Tolikéž i vy všickni obraťte se, a poďte, prosím; neboť nenacházím mezi vámi moudrého.

11Dnové moji pomíjejí, myšlení má mizejí, přemyšlování, pravím, srdce mého.

12Noc mi obracejí v den, a světla denního ukracují pro přítomnost temností.

13Abych pak čeho i očekával, hrob bude dům můj, ve tmě usteli ložce své.

14Jámu nazovu otcem svým, matkou pak a sestrou svou červy.

15Kdež jest tedy očekávání mé? A kdo to, čím bych se troštoval, spatří?

16Do skrýší hrobu sstoupí, poněvadž jest všechněm v prachu země odpočívati.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Job 16
Top of Page
Top of Page