Mashali 14
Proverbs 14 Aleppo Codex
1א חכמות נשים בנתה ביתה  ואולת בידיה תהרסנו

2ב הולך בישרו ירא יהוה  ונלוז דרכיו בוזהו

3ג בפי-אויל חטר גאוה  ושפתי חכמים תשמורם

4ד באין אלפים אבוס בר  ורב-תבואות בכח שור

5ה עד אמונים לא יכזב  ויפיח כזבים עד שקר

6ו בקש-לץ חכמה ואין  ודעת לנבון נקל

7ז לך מנגד לאיש כסיל  ובל-ידעת שפתי-דעת

8ח חכמת ערום הבין דרכו  ואולת כסילים מרמה

9ט אולים יליץ אשם  ובין ישרים רצון

10י לב--יודע מרת נפשו  ובשמחתו לא-יתערב זר

11יא בית רשעים ישמד  ואהל ישרים יפריח

12יב יש דרך ישר לפני-איש  ואחריתה דרכי-מות

13יג גם-בשחק יכאב-לב  ואחריתה שמחה תוגה

14יד מדרכיו ישבע סוג לב  ומעליו איש טוב

15טו פתי יאמין לכל-דבר  וערום יבין לאשרו

16טז חכם ירא וסר מרע  וכסיל מתעבר ובוטח

17יז קצר-אפים יעשה אולת  ואיש מזמות ישנא

18יח נחלו פתאים אולת  וערומים יכתרו דעת

19יט שחו רעים לפני טובים  ורשעים על-שערי צדיק

20כ גם-לרעהו ישנא רש  ואהבי עשיר רבים

21כא בז-לרעהו חוטא  ומחונן עניים (ענוים) אשריו

22כב הלוא-יתעו חרשי רע  וחסד ואמת חרשי טוב

23כג בכל-עצב יהיה מותר  ודבר-שפתים אך-למחסור

24כד עטרת חכמים עשרם  אולת כסילים אולת

25כה מציל נפשות עד אמת  ויפח כזבים מרמה

26כו ביראת יהוה מבטח-עז  ולבניו יהיה מחסה

27כז יראת יהוה מקור חיים--  לסור ממקשי מות

28כח ברב-עם הדרת-מלך  ובאפס לאם מחתת רזון

29כט ארך אפים רב-תבונה  וקצר-רוח מרים אולת

30ל חיי בשרים לב מרפא  ורקב עצמות קנאה

31לא עשק דל חרף עשהו  ומכבדו חנן אביון

32לב ברעתו ידחה רשע  וחסה במותו צדיק

33לג בלב נבון תנוח חכמה  ובקרב כסילים תודע

34לד צדקה תרומם-גוי  וחסד לאמים חטאת

35לה רצון-מלך לעבד משכיל  ועברתו תהיה מביש

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Proverbs 13
Top of Page
Top of Page