Mashali 15
Proverbs 15 Aleppo Codex
1א מענה-רך ישיב חמה  ודבר-עצב יעלה-אף

2ב לשון חכמים תיטיב דעת  ופי כסילים יביע אולת

3ג בכל-מקום עיני יהוה  צפות רעים וטובים

4ד מרפא לשון עץ חיים  וסלף בה שבר ברוח

5ה אויל--ינאץ מוסר אביו  ושמר תוכחת יערים

6ו בית צדיק חסן רב  ובתבואת רשע נעכרת

7ז שפתי חכמים יזרו דעת  ולב כסילים לא-כן

8ח זבח רשעים תועבת יהוה  ותפלת ישרים רצונו

9ט תועבת יהוה דרך רשע  ומרדף צדקה יאהב

10י מוסר רע לעזב ארח  שונא תוכחת ימות

11יא שאול ואבדון נגד יהוה  אף כי-לבות בני-אדם

12יב לא יאהב-לץ הוכח לו  אל-חכמים לא ילך

13יג לב שמח ייטב פנים  ובעצבת-לב רוח נכאה

14יד לב נבון יבקש-דעת  ופני (ופי) כסילים ירעה אולת

15טו כל-ימי עני רעים  וטוב-לב משתה תמיד

16טז טוב-מעט ביראת יהוה--  מאוצר רב ומהומה בו

17יז טוב ארחת ירק ואהבה-שם--  משור אבוס ושנאה-בו

18יח איש חמה יגרה מדון  וארך אפים ישקיט ריב

19יט דרך עצל כמשכת חדק  וארח ישרים סללה

20כ בן חכם ישמח-אב  וכסיל אדם בוזה אמו

21כא אולת שמחה לחסר-לב  ואיש תבונה יישר-לכת

22כב הפר מחשבות באין סוד  וברב יועצים תקום

23כג שמחה לאיש במענה-פיו  ודבר בעתו מה-טוב

24כד ארח חיים למעלה למשכיל--  למען סור משאול מטה

25כה בית גאים יסח יהוה  ויצב גבול אלמנה

26כו תועבת יהוה מחשבות רע  וטהרים אמרי-נעם

27כז עכר ביתו בוצע בצע  ושונא מתנת יחיה

28כח לב צדיק יהגה לענות  ופי רשעים יביע רעות

29כט רחוק יהוה מרשעים  ותפלת צדיקים ישמע

30ל מאור-עינים ישמח-לב  שמועה טובה תדשן-עצם

31לא אזן--שמעת תוכחת חיים  בקרב חכמים תלין

32לב פורע מוסר מואס נפשו  ושומע תוכחת קונה לב

33לג יראת יהוה מוסר חכמה  ולפני כבוד ענוה

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Proverbs 14
Top of Page
Top of Page