B'midvar 27
Numbers 27 Aleppo Codex
1א ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה למשפחת מנשה בן יוסף ואלה שמות בנתיו--מחלה נעה וחגלה ומלכה ותרצה 2ב ותעמדנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאם וכל העדה--פתח אהל מועד לאמר 3ג אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על יהוה בעדת קרח  כי בחטאו מת ובנים לא היו לו 4ד למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן תנה לנו אחזה בתוך אחי אבינו 5ה ויקרב משה את משפטן לפני יהוה  {פ}

6ו ויאמר יהוה אל משה לאמר 7ז כן בנות צלפחד דברת--נתן תתן להם אחזת נחלה בתוך אחי אביהם והעברת את נחלת אביהן להן 8ח ואל בני ישראל תדבר לאמר  איש כי ימות ובן אין לו--והעברתם את נחלתו לבתו 9ט ואם אין לו בת--ונתתם את נחלתו לאחיו 10י ואם אין לו אחים--ונתתם את נחלתו לאחי אביו 11יא ואם אין אחים לאביו--ונתתם את נחלתו לשארו הקרב אליו ממשפחתו וירש אתה והיתה לבני ישראל לחקת משפט כאשר צוה יהוה את משה  {פ}

12יב ויאמר יהוה אל משה עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל 13יג וראיתה אתה ונאספת אל עמיך גם אתה כאשר נאסף אהרן אחיך 14יד כאשר מריתם פי במדבר צן במריבת העדה להקדישני במים לעיניהם  הם מי מריבת קדש מדבר צן  {ס}

15טו וידבר משה אל יהוה לאמר 16טז יפקד יהוה אלהי הרוחת לכל בשר איש על העדה 17יז אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת יהוה כצאן אשר אין להם רעה

18יח ויאמר יהוה אל משה קח לך את יהושע בן נון--איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו 19יט והעמדת אתו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה וצויתה אתו לעיניהם 20כ ונתתה מהודך עליו--למען ישמעו כל עדת בני ישראל 21כא ולפני אלעזר הכהן יעמד ושאל לו במשפט האורים לפני יהוה  על פיו יצאו ועל פיו יבאו הוא וכל בני ישראל אתו--וכל העדה 22כב ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו ויקח את יהושע ויעמדהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה 23כג ויסמך את ידיו עליו ויצוהו כאשר דבר יהוה ביד משה  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Numbers 26
Top of Page
Top of Page