B'midvar 13
Numbers 13 Aleppo Codex
1א וידבר יהוה אל משה לאמר 2ב שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל  איש אחד איש אחד למטה אבתיו תשלחו--כל נשיא בהם 3ג וישלח אתם משה ממדבר פארן על פי יהוה  כלם אנשים ראשי בני ישראל המה 4ד ואלה שמותם  למטה ראובן שמוע בן זכור 5ה למטה שמעון שפט בן חורי 6ו למטה יהודה כלב בן יפנה 7ז למטה יששכר יגאל בן יוסף 8ח למטה אפרים הושע בן נון 9ט למטה בנימן פלטי בן רפוא 10י למטה זבולן גדיאל בן סודי 11יא למטה יוסף למטה מנשה--גדי בן סוסי 12יב למטה דן עמיאל בן גמלי 13יג למטה אשר סתור בן מיכאל 14יד למטה נפתלי נחבי בן ופסי 15טו למטה גד גאואל בן מכי 16טז אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ ויקרא משה להושע בן נון יהושע

17יז וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען ויאמר אלהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר 18יח וראיתם את הארץ מה הוא ואת העם הישב עליה--החזק הוא הרפה המעט הוא אם רב 19יט ומה הארץ אשר הוא ישב בה--הטובה הוא אם רעה ומה הערים אשר הוא יושב בהנה--הבמחנים אם במבצרים 20כ ומה הארץ השמנה הוא אם רזה היש בה עץ אם אין והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים--ימי בכורי ענבים

21כא ויעלו ויתרו את הארץ ממדבר צן עד רחב לבא חמת 22כב ויעלו בנגב ויבא עד חברון ושם אחימן ששי ותלמי ילידי הענק וחברון שבע שנים נבנתה לפני צען מצרים

23כג ויבאו עד נחל אשכל ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד וישאהו במוט בשנים ומן הרמנים ומן התאנים 24כד למקום ההוא קרא נחל אשכול על אדות האשכול אשר כרתו משם בני ישראל

25כה וישבו מתור הארץ מקץ ארבעים יום 26כו וילכו ויבאו אל משה ואל אהרן ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פארן--קדשה וישיבו אתם דבר ואת כל העדה ויראום את פרי הארץ 27כז ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש הוא--וזה פריה 28כח אפס כי עז העם הישב בארץ והערים בצרות גדלת מאד וגם ילדי הענק ראינו שם 29כט עמלק יושב בארץ הנגב והחתי והיבוסי והאמרי יושב בהר והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן

30ל ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה וירשנו אתה--כי יכול נוכל לה 31לא והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם  כי חזק הוא ממנו 32לב ויציאו דבת הארץ אשר תרו אתה אל בני ישראל לאמר  הארץ אשר עברנו בה לתור אתה ארץ אכלת יושביה הוא וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מדות 33לג ושם ראינו את הנפילים בני ענק--מן הנפלים ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Numbers 12
Top of Page
Top of Page