Yehoshua 23
Joshua 23 Aleppo Codex
1א ויהי מימים רבים אחרי אשר הניח יהוה לישראל מכל איביהם מסביב ויהושע זקן בא בימים 2ב ויקרא יהושע לכל ישראל--לזקניו ולראשיו ולשפטיו ולשטריו ויאמר אלהם--אני זקנתי באתי בימים 3ג ואתם ראיתם את כל אשר עשה יהוה אלהיכם לכל הגוים האלה--מפניכם  כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם 4ד ראו הפלתי לכם את הגוים הנשארים האלה בנחלה--לשבטיכם  מן הירדן וכל הגוים אשר הכרתי והים הגדול מבוא השמש 5ה ויהוה אלהיכם הוא יהדפם מפניכם והוריש אתם מלפניכם וירשתם את ארצם כאשר דבר יהוה אלהיכם לכם 6ו וחזקתם מאד--לשמר ולעשות את כל הכתוב בספר תורת משה  לבלתי סור ממנו ימין ושמאול 7ז לבלתי בא בגוים האלה הנשארים האלה אתכם ובשם אלהיהם לא תזכירו ולא תשביעו ולא תעבדום ולא תשתחוו להם 8ח כי אם ביהוה אלהיכם תדבקו כאשר עשיתם עד היום הזה 9ט ויורש יהוה מפניכם גוים גדלים ועצומים ואתם לא עמד איש בפניכם עד היום הזה 10י איש אחד מכם ירדף אלף  כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם כאשר דבר לכם 11יא ונשמרתם מאד לנפשתיכם לאהבה את יהוה אלהיכם 12יב כי אם שוב תשובו ודבקתם ביתר הגוים האלה הנשארים האלה אתכם והתחתנתם בהם ובאתם בהם והם בכם 13יג ידוע תדעו כי לא יוסיף יהוה אלהיכם להוריש את הגוים האלה מלפניכם והיו לכם לפח ולמוקש ולשטט בצדיכם ולצננים בעיניכם עד אבדכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם יהוה אלהיכם

14יד והנה אנכי הולך היום בדרך כל הארץ וידעתם בכל לבבכם ובכל נפשכם כי לא נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דבר יהוה אלהיכם עליכם--הכל באו לכם לא נפל ממנו דבר אחד 15טו והיה כאשר בא עליכם כל הדבר הטוב אשר דבר יהוה אלהיכם אליכם  כן יביא יהוה עליכם את כל הדבר הרע--עד השמידו אותכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם יהוה אלהיכם 16טז בעברכם את ברית יהוה אלהיכם אשר צוה אתכם והלכתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם--וחרה אף יהוה בכם ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר נתן לכם  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Joshua 22
Top of Page
Top of Page