Yob 38
Job 38 Aleppo Codex
1א ויען-יהוה את-איוב מנהסערה (מן הסערה)  ויאמר

2ב מי זה מחשיך עצה במלין--  בלי-דעת

3ג אזר-נא כגבר חלציך  ואשאלך והודיעני

4ד איפה היית ביסדי-ארץ  הגד אם-ידעת בינה

5ה מי-שם ממדיה כי תדע  או מי-נטה עליה קו

6ו על-מה אדניה הטבעו  או מי-ירה אבן פנתה

7ז ברן-יחד כוכבי בקר  ויריעו כל-בני אלהים

8ח ויסך בדלתים ים  בגיחו מרחם יצא

9ט בשומי ענן לבשו  וערפל חתלתו

10י ואשבר עליו חקי  ואשים בריח ודלתים

11יא ואמר--עד-פה תבוא ולא תסיף  ופא-ישית בגאון גליך

12יב המימיך צוית בקר  ידעתה שחר (ידעת השחר) מקמו

13יג לאחז בכנפות הארץ  וינערו רשעים ממנה

14יד תתהפך כחמר חותם  ויתיצבו כמו לבוש

15טו וימנע מרשעים אורם  וזרוע רמה תשבר

16טז הבאת עד-נבכי-ים  ובחקר תהום התהלכת

17יז הנגלו לך שערי-מות  ושערי צלמות תראה

18יח התבננת עד-רחבי-ארץ  הגד אם-ידעת כלה

19יט אי-זה הדרך ישכן-אור  וחשך אי-זה מקמו

20כ כי תקחנו אל-גבולו  וכי-תבין נתיבות ביתו

21כא ידעת כי-אז תולד  ומספר ימיך רבים

22כב הבאת אל-אצרות שלג  ואוצרות ברד תראה

23כג אשר-חשכתי לעת-צר  ליום קרב ומלחמה

24כד אי-זה הדרך יחלק אור  יפץ קדים עלי-ארץ

25כה מי-פלג לשטף תעלה  ודרך לחזיז קלות

26כו להמטיר על-ארץ לא-איש--  מדבר לא-אדם בו

27כז להשביע שאה ומשאה  ולהצמיח מצא דשא

28כח היש-למטר אב  או מי-הוליד אגלי-טל

29כט מבטן מי יצא הקרח  וכפר שמים מי ילדו

30ל כאבן מים יתחבאו  ופני תהום יתלכדו

31לא התקשר מעדנות כימה  או-משכות כסיל תפתח

32לב התציא מזרות בעתו  ועיש על-בניה תנחם

33לג הידעת חקות שמים  אם-תשים משטרו בארץ

34לד התרים לעב קולך  ושפעת-מים תכסך

35לה התשלח ברקים וילכו  ויאמרו לך הננו

36לו מי-שת בטחות חכמה  או מי-נתן לשכוי בינה

37לז מי-יספר שחקים בחכמה  ונבלי שמים מי ישכיב

38לח בצקת עפר למוצק  ורגבים ידבקו

39לט התצוד ללביא טרף  וחית כפירים תמלא

40מ כי-ישחו במעונות  ישבו בסכה למו-ארב

41מא מי יכין לערב  צידו כי-ילדו אל-אל ישועו  יתעו לבלי-אכל

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Job 37
Top of Page
Top of Page