Y'chizki'el 41
Ezekiel 41 Aleppo Codex
1א ויביאני אל ההיכל וימד את האילים שש אמות רחב מפו ושש אמות רחב מפו--רחב האהל 2ב ורחב הפתח עשר אמות וכתפות הפתח חמש אמות מפו וחמש אמות מפו וימד ארכו ארבעים אמה ורחב עשרים אמה 3ג ובא לפנימה וימד איל הפתח שתים אמות והפתח שש אמות ורחב הפתח שבע אמות 4ד וימד את ארכו עשרים אמה ורחב עשרים אמה--אל פני ההיכל ויאמר אלי זה קדש הקדשים

5ה וימד קיר הבית שש אמות ורחב הצלע ארבע אמות סביב סביב לבית--סביב 6ו והצלעות צלע אל צלע שלוש ושלשים פעמים ובאות בקיר אשר לבית לצלעות סביב סביב--להיות אחוזים ולא יהיו אחוזים בקיר הבית 7ז ורחבה ונסבה למעלה למעלה לצלעות כי מוסב הבית למעלה למעלה סביב סביב לבית--על כן רחב לבית למעלה וכן התחתונה יעלה על העליונה לתיכונה 8ח וראיתי לבית גבה סביב סביב מיסדות (מוסדות) הצלעות מלו הקנה שש אמות אצילה 9ט רחב הקיר אשר לצלע אל החוץ חמש אמות ואשר מנח בית צלעות אשר לבית 10י ובין הלשכות רחב עשרים אמה סביב לבית--סביב סביב 11יא ופתח הצלע למנח--פתח אחד דרך הצפון ופתח אחד לדרום ורחב מקום המנח חמש אמות סביב סביב

12יב והבנין אשר אל פני הגזרה פאת דרך הים רחב שבעים אמה וקיר הבנין חמש אמות רחב סביב סביב וארכו תשעים אמה

13יג ומדד את הבית ארך מאה אמה והגזרה והבניה וקירותיה ארך מאה אמה 14יד ורחב פני הבית והגזרה לקדים מאה אמה

15טו ומדד ארך הבנין אל פני הגזרה אשר על אחריה ואתוקיהא (ואתיקיהא) מפו ומפו--מאה אמה וההיכל הפנימי ואלמי החצר 16טז הספים והחלונים האטמות והאתיקים סביב לשלשתם נגד הסף שחיף עץ סביב סביב והארץ עד החלונות והחלנות מכסות 17יז על מעל הפתח ועד הבית הפנימי ולחוץ ואל כל הקיר סביב סביב בפנימי ובחיצון--מדות 18יח ועשוי כרובים ותמרים ותמרה בין כרוב לכרוב ושנים פנים לכרוב 19יט ופני אדם אל התמרה מפו ופני כפיר אל התמרה מפו עשוי אל כל הבית סביב סביב 20כ מהארץ עד מעל הפתח הכרובים והתמרים עשוים וקיר ההיכל

21כא ההיכל מזוזת רבעה ופני הקדש המראה כמראה 22כב המזבח עץ שלוש אמות גבה וארכו שתים אמות ומקצעותיו לו וארכו וקירתיו עץ וידבר אלי--זה השלחן אשר לפני יהוה 23כג ושתים דלתות להיכל ולקדש 24כד ושתים דלתות לדלתות  שתים מוסבות דלתות--שתים לדלת אחת ושתי דלתות לאחרת 25כה ועשויה אליהן אל דלתות ההיכל כרובים ותמרים כאשר עשוים לקירות ועב עץ אל פני האולם מהחוץ 26כו וחלונים אטמות ותמרים מפו ומפו אל כתפות האולם וצלעות הבית והעבים

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Ezekiel 40
Top of Page
Top of Page