Malachim Bet 24
2 Kings 24 Aleppo Codex
1א בימיו עלה נבכדנאצר מלך בבל ויהי לו יהויקים עבד שלש שנים וישב וימרד בו 2ב וישלח יהוה בו את גדודי כשדים ואת גדודי ארם ואת גדודי מואב ואת גדודי בני עמון וישלחם ביהודה להאבידו  כדבר יהוה--אשר דבר ביד עבדיו הנביאים 3ג אך על פי יהוה היתה ביהודה להסיר מעל פניו--בחטאת מנשה ככל אשר עשה 4ד וגם דם הנקי אשר שפך וימלא את ירושלם דם נקי ולא אבה יהוה לסלח 5ה ויתר דברי יהויקים וכל אשר עשה  הלא הם כתובים על ספר דברי הימים--למלכי יהודה

6ו וישכב יהויקים עם אבתיו וימלך יהויכין בנו תחתיו 7ז ולא הסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו  כי לקח מלך בבל מנחל מצרים עד נהר פרת כל אשר היתה למלך מצרים  {פ}

8ח בן שמנה עשרה שנה יהויכין במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם ושם אמו נחשתא בת אלנתן מירושלם 9ט ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר עשה אביו

10י בעת ההיא--עלה (עלו) עבדי נבכדנאצר מלך בבל ירושלם ותבא העיר במצור 11יא ויבא נבכדנאצר מלך בבל על העיר ועבדיו צרים עליה 12יב ויצא יהויכין מלך יהודה על מלך בבל הוא ואמו ועבדיו ושריו וסריסיו ויקח אתו מלך בבל בשנת שמנה למלכו 13יג ויוצא משם את כל אוצרות בית יהוה ואוצרות בית המלך ויקצץ את כל כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך ישראל בהיכל יהוה כאשר דבר יהוה 14יד והגלה את כל ירושלם ואת כל השרים ואת כל גבורי החיל עשרה (עשרת) אלפים גולה וכל החרש והמסגר  לא נשאר זולת דלת עם הארץ

15טו ויגל את יהויכין בבלה ואת אם המלך ואת נשי המלך ואת סריסיו ואת אולי (אילי) הארץ הוליך גולה מירושלם בבלה 16טז ואת כל אנשי החיל שבעת אלפים והחרש והמסגר אלף--הכל גבורים עשי מלחמה ויביאם מלך בבל גולה בבלה

17יז וימלך מלך בבל את מתניה דדו תחתיו ויסב את שמו צדקיהו  {פ}

18יח בן עשרים ואחת שנה צדקיהו במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו חמיטל (חמוטל) בת ירמיהו מלבנה 19יט ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר עשה יהויקים 20כ כי על אף יהוה היתה בירושלם וביהודה עד השלכו אתם מעל פניו וימרד צדקיהו במלך בבל  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

2 Kings 23
Top of Page
Top of Page