Davari Hayamim Bet 15
2 Chronicles 15 Aleppo Codex
1א ועזריהו בן עודד היתה עליו רוח אלהים 2ב ויצא לפני אסא ויאמר לו שמעוני אסא וכל יהודה ובנימן  יהוה עמכם בהיותכם עמו ואם תדרשהו ימצא לכם ואם תעזבהו יעזב אתכם  {ס} 3ג וימים רבים לישראל  ללא אלהי אמת וללא כהן מורה--וללא תורה 4ד וישב בצר לו על יהוה אלהי ישראל ויבקשהו וימצא להם 5ה ובעתים ההם אין שלום ליוצא ולבא  כי מהומת רבות על כל ישבי הארצות 6ו וכתתו גוי בגוי ועיר בעיר  כי אלהים הממם בכל צרה 7ז ואתם חזקו ואל ירפו ידיכם  כי יש שכר לפעלתכם  {ס}

8ח וכשמע אסא הדברים האלה והנבואה עדד הנביא התחזק ויעבר השקוצים מכל ארץ יהודה ובנימן ומן הערים אשר לכד מהר אפרים ויחדש את מזבח יהוה אשר לפני אולם יהוה 9ט ויקבץ את כל יהודה ובנימן והגרים עמהם מאפרים ומנשה ומשמעון  כי נפלו עליו מישראל לרב בראתם כי יהוה אלהיו עמו  {פ} 10י ויקבצו ירושלם בחדש השלשי לשנת חמש עשרה למלכות אסא 11יא ויזבחו ליהוה ביום ההוא מן השלל הביאו  בקר שבע מאות וצאן שבעת אלפים 12יב ויבאו בברית--לדרוש את יהוה אלהי אבותיהם  בכל לבבם ובכל נפשם 13יג וכל אשר לא ידרש ליהוה אלהי ישראל יומת--למן קטן ועד גדול למאיש ועד אשה 14יד וישבעו ליהוה בקול גדול ובתרועה--ובחצצרות ובשופרות 15טו וישמחו כל יהודה על השבועה כי בכל לבבם נשבעו ובכל רצונם בקשהו וימצא להם וינח יהוה להם מסביב

16טז וגם מעכה אם אסא המלך הסירה מגבירה אשר עשתה לאשרה מפלצת ויכרת אסא את מפלצתה וידק וישרף בנחל קדרון 17יז והבמות--לא סרו מישראל  רק לבב אסא היה שלם כל ימיו 18יח ויבא את קדשי אביו וקדשיו--בית האלהים  כסף וזהב וכלים 19יט ומלחמה לא היתה עד שנת שלשים וחמש למלכות אסא  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

2 Chronicles 14
Top of Page
Top of Page