Esdra 2
Albanian
1Këta janë njerëzit e provincës që u kthyen nga robëria, midis atyre që Nebukadnetsari, mbret i Babilonisë, kishte çuar në robëri në Babiloni, dhe që u kthyen në Jeruzalem dhe në Judë, secili në qytetin e tij. 2Ata që erdhën me Zorobabelin ishin Jeshua, Nehemia, Serajahu, Relajahu, Mardokeo, Bilshani, Mispari, Bigvai, Rehumi dhe Baanahu. 3Bijtë e Paroshit, dy mijë e njëqind e shtatëdhjetë e dy. 4Bijtë e Shefatiahut, treqind e shtatëdhjetë e dy. 5Bijtë e Arahut, shtatëqind e shtatëdhjetë e pesë. 6Bijtë e Pahath-Moabit, pasardhës të Jeshuas dhe të Joabit, dy mijë e tetëqind e dymbëdhjetë. 7Bijtë e Elamit, një mijë e dyqind e pesëdhjetë e katër. 8Bijtë e Zatuit, nëntëqind e dyzet e pesë. 9Bijtë e Zakait, shtatëqind e gjashtëdhjetë. 10Bijtë e Banit, gjashtëqind e dyzet e dy. 11Bijtë e Bebait, gjashtëqind e njëzet e tre. 12Bijtë e Azgadit, një mijë e dyqind e njëzet e dy. 13Bijtë e Adonikamit, gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë. 14Bijtë e Bigvait, dy mijë e pesëdhjetë e gjashtë. 15Bijtë e Adinit, katërqind e pesëdhjetë e katër. 16Bijtë e Aterit, domethënë të Ezekias, nëntëdhjetë e tetë. 17Bijtë e Betsait, treqind e njëzet e tre. 18Bijtë e Jorahut, njëqind e dymbëdhjetë. 19Bijtë e Hashumit, dyqind e njëzet e tre. 20Bijtë e Gibarit, nëntëdhjetë e pesë. 21Bijtë e Betlemit, njëqind e njëzet e tre. 22Burrat e Netofahut, pesëdhjetë e gjashtë. 23Burrat e Anathothit, njëqind e njëzet e tetë. 24Burrat e Azmavethit, dyzet e dy. 25Burrat e Kirjath-Arimit, të Kefirahut dhe të Beerothit, shtatëqind e dyzet e tre. 26Burrat e Ramahut dhe të Gebës, gjashtëqind e njëzet e një. 27Burrat e Mikmasit, njëqind e njëzet e dy. 28Burrat e Bethelit dhe të Ait, dyqind e njëzet e tre. 29Bijtë e Nebos, pesëdhjetë e dy. 30Bijtë e Magbishit, njëqind e pesëdhjetë e gjashtë. 31Bijtë e një Elami tjetër, një mijë e dyqind e pesëdhjetë e katër. 32Bijtë e Harimit, treqind e njëzet. 33Bijtë e Lodit, të Hadidit dhe të Onos, shtatëqind e njëzet e pesë. 34Bijtë e Jerikos, treqind e dyzet e pesë. 35Bijtë e Senaahut, tre mijë e gjashtëqind e tridhjetë.

36Priftërinjtë: bijtë e Jedajahut, nga shtëpia e Jeshuas, nëntëqind e shtatëdhjetë e tre. 37Bijtë e Imerit, një mijë e pesëdhjetë e dy. 38Bijtë e Pashurit, një mijë e dyqind e dyzet e shtatë. 39Bijtë e Harimit, një mijë e shtatëmbëdhjetë.

40Levitët: bijtë e Jeshuas dhe të Kadmielit, pasardhës të Hodaviahut, shtatëdhjetë e katër. 41Këngëtarët: bijtë e Asafit, njëqind e njëzet e tetë. 42Bijtë e derëtarëve: bijtë e Shalumit, bijtë e Aterit, bijtë e Talmonit, bijtë e Akubit, bijtë e Hatitas, bijtë e Shobait, gjithsej njëqind e tridhjetë e nëntë.

43Nethinejtë: bijtë e Tsihas, bijtë e Hasufas, bijtë e Tabaothit, 44bijtë e Kerosit, bijtë e Siahas, bijtë e Padonit, 45bijtë e Lebanahut, bijtë e Hagabahut, bijtë e Akubit, 46bijtë e Hagabit, bijtë e Shamlait, bijtë e Hananit, 47bijtë e Gidelit, bijtë e Gaharit, bijtë e Reajahut, 48bijtë e Retsinit, bijtë e Nekodas, bijtë e Gazamit, 49bijtë e Uzas, bijtë e Paseahut, bijtë e Besait, 50bijtë e Asnahut, bijtë e Mehunimit, bijtë e Nefusimit, 51bijtë e Bakbukut, bijtë e Hakufas, bijtë e Harhurit, 52bijtë e Batsluthit, bijtë e Mehidas, bijtë e Harshas, 53bijtë e Barkosit, bijtë e Siseras, bijtë e Thamahut, 54bijtë e Netsiahut, bijtë e Hatifas,

55bijtë e shërbëtorëve të Salomonit; bijtë e Sotait, bijtë e Soferethit, bijtë e Perudas, 56bijtë e Jaalas, bijtë e Darkonit, bijtë e Gidelit, 57bijtë e Shefatiahut, bijtë e Hatilit, bijtë e Pokereth-Hatsebaimit, bijtë e Amit.

58Tërë Nethinejtë dhe bijtë e shërbëtorëve të Salomonit ishin treqind e nëntëdhjetë e dy.

59Këta qenë ata që u kthyen nga Tel-Melahu, nga Tel-Harsha, nga Kerub-Adani dhe nga Imeri; por ata nuk qenë në gjendje të tregonin shtëpinë e tyre atërore dhe pasardhësit e tyre, për të provuar në se ishin nga Izraeli; 60bijtë e Delajahut, bijtë e Tobiahut, bijtë e Nekodas, gjithsej gjashtëqind e pesëdhjetë e dy.

61Midis bijve të priftërinjve: bijtë e Habajahut, bijtë e Hakotsit, bijtë e Barzilait, që kishte për grua një nga bijat e Barzilait, Galaaditit, dhe që u quajt me emrin e tyre. 62Këta kërkuan listën e tyre midis atyre të regjistruar në gjenealogjitë, por nuk e gjetën; prandaj u përjashtuan nga priftëria si të papastër. 63Qeveritari i urdhëroi ata të mos hanin asgjë nga gjërat shumë të shenjta deri sa të mos paraqitej një prift me Urim dhe Thumim.

64Tërë asambleja përbëhej nga dyzet e dy mijë e treqind e gjashtëdhjetë veta. 65Pa llogaritur shërbëtorët dhe shërbëtoret e tyre, që arrinin shtatë mijë e treqind e tridhjetë e shtatë; midis tyre kishte gjithashtu dyqind këngëtarë dhe këngëtare. 66Ata kishin shtatëqind e tridhjetë e gjashtë kuaj, dyqind e dyzet e pesë mushka, 67katërqind e tridhjetë e pesë deve dhe gjashtë mijë e shtatëqind e njëzet gomarë.

68Disa të parë të shtëpive atërore, kur arritën në shtëpinë e Zotit që është në Jeruzalem, dhanë bujarisht dhurata për shtëpinë e Perëndisë, në mënyrë që ajo të ngrihej përsëri në vendin e mëparshëm. 69I dhanë thesarit të veprës, sipas mjeteve të tyre, gjashtëdhjetë e një mijë darikë ari, pesë mijë mina argjendi dhe njëqind veshje prifti.

70Kështu priftërinjtë, Levitët, njerëzit e popullit, këngëtarët, derëtarët dhe Nethinejtë, u vendosën në qytetet e tyre, dhe gjithë Izraelitët në qytetet e tyre.Albanian, ABS Version 1994

This text is copyright the Albanian Bible Society (ABS)

Bible Hub

Ezra 1
Top of Page
Top of Page