Galatians 4
Study Bible

Λέγω  δέ,  ἐφ’  ὅσον  χρόνον    κληρονόμος  νήπιός  ἐστιν,  οὐδὲν  διαφέρει  δούλου  κύριος  πάντων  ὤν,  ἀλλὰ  ὑπὸ  ἐπιτρόπους  ἐστὶν  καὶ  οἰκονόμους  ἄχρι  τῆς  προθεσμίας  τοῦ  πατρός.  οὕτως  καὶ  ἡμεῖς,  ὅτε  ἦμεν  νήπιοι,  ὑπὸ  τὰ  στοιχεῖα  τοῦ  κόσμου  ἤμεθα  δεδουλωμένοι·  ὅτε  δὲ  ἦλθεν  τὸ  πλήρωμα  τοῦ  χρόνου,  ἐξαπέστειλεν    Θεὸς  τὸν  Υἱὸν  αὐτοῦ,  γενόμενον  ἐκ  γυναικός,  γενόμενον  ὑπὸ  νόμον,  ἵνα  τοὺς  ὑπὸ  νόμον  ἐξαγοράσῃ,  ἵνα  τὴν  υἱοθεσίαν  ἀπολάβωμεν.  Ὅτι  δέ  ἐστε  υἱοί,  ἐξαπέστειλεν    Θεὸς  τὸ  Πνεῦμα  τοῦ  Υἱοῦ  αὐτοῦ  εἰς  τὰς  καρδίας  ἡμῶν,  κρᾶζον  Ἀββᾶ    Πατήρ.  ὥστε  οὐκέτι  εἶ  δοῦλος  ἀλλὰ  υἱός·  εἰ  δὲ  υἱός,  καὶ  κληρονόμος  διὰ  Θεοῦ. 

Paul's Concern for the Galatians

Ἀλλὰ  τότε  μὲν  οὐκ  εἰδότες  Θεὸν  ἐδουλεύσατε  τοῖς  φύσει  μὴ  οὖσιν  θεοῖς·  νῦν  δὲ  γνόντες  Θεόν,  μᾶλλον  δὲ  γνωσθέντες  ὑπὸ  Θεοῦ,  πῶς  ἐπιστρέφετε  πάλιν  ἐπὶ  τὰ  ἀσθενῆ  καὶ  πτωχὰ  στοιχεῖα,  οἷς  πάλιν  ἄνωθεν  δουλεύειν*  θέλετε;  10 ἡμέρας  παρατηρεῖσθε  καὶ  μῆνας  καὶ  καιροὺς  καὶ  ἐνιαυτούς.  11 φοβοῦμαι  ὑμᾶς  μή  πως  εἰκῇ  κεκοπίακα  εἰς  ὑμᾶς. 

12 Γίνεσθε  ὡς  ἐγώ,  ὅτι  κἀγὼ  ὡς  ὑμεῖς,  ἀδελφοί,  δέομαι  ὑμῶν.  οὐδέν  με  ἠδικήσατε·  13 οἴδατε  δὲ  ὅτι  δι’  ἀσθένειαν  τῆς  σαρκὸς  εὐηγγελισάμην  ὑμῖν  τὸ  πρότερον,  14 καὶ  τὸν  πειρασμὸν  ὑμῶν  ἐν  τῇ  σαρκί  μου  οὐκ  ἐξουθενήσατε  οὐδὲ  ἐξεπτύσατε,  ἀλλὰ  ὡς  ἄγγελον  Θεοῦ  ἐδέξασθέ  με,  ὡς  Χριστὸν  Ἰησοῦν.  15 ποῦ  οὖν    μακαρισμὸς  ὑμῶν;  μαρτυρῶ  γὰρ  ὑμῖν  ὅτι  εἰ  δυνατὸν  τοὺς  ὀφθαλμοὺς  ὑμῶν  ἐξορύξαντες  ἐδώκατέ  μοι.  16 ὥστε  ἐχθρὸς  ὑμῶν  γέγονα  ἀληθεύων  ὑμῖν;  17 ζηλοῦσιν  ὑμᾶς  οὐ  καλῶς,  ἀλλὰ  ἐκκλεῖσαι  ὑμᾶς  θέλουσιν,  ἵνα  αὐτοὺς  ζηλοῦτε.  18 καλὸν  δὲ  ζηλοῦσθαι  ἐν  καλῷ  πάντοτε,  καὶ  μὴ  μόνον  ἐν  τῷ  παρεῖναί  με  πρὸς  ὑμᾶς,  19 τέκνα  μου,  οὓς  πάλιν  ὠδίνω  μέχρις  οὗ  μορφωθῇ  Χριστὸς  ἐν  ὑμῖν·  20 ἤθελον  δὲ  παρεῖναι  πρὸς  ὑμᾶς  ἄρτι  καὶ  ἀλλάξαι  τὴν  φωνήν  μου,  ὅτι  ἀποροῦμαι  ἐν  ὑμῖν. 

Hagar and Sarah

21 Λέγετέ  μοι,  οἱ  ὑπὸ  νόμον  θέλοντες  εἶναι,  τὸν  νόμον  οὐκ  ἀκούετε;  22 γέγραπται  γὰρ  ὅτι  Ἀβραὰμ  δύο  υἱοὺς  ἔσχεν,  ἕνα  ἐκ  τῆς  παιδίσκης  καὶ  ἕνα  ἐκ  τῆς  ἐλευθέρας.  23 ἀλλ’    μὲν  ἐκ  τῆς  παιδίσκης  κατὰ  σάρκα  γεγέννηται,    δὲ  ἐκ  τῆς  ἐλευθέρας  δι’*  〈τῆς〉  ἐπαγγελίας.  24 ἅτινά  ἐστιν  ἀλληγορούμενα·  αὗται  γάρ  εἰσιν  δύο  διαθῆκαι,  μία  μὲν  ἀπὸ  ὄρους  Σινᾶ,  εἰς  δουλείαν  γεννῶσα,  ἥτις  ἐστὶν  Ἁγάρ*,  25 τὸ  δὲ  Ἁγὰρ*  Σινᾶ  ὄρος  ἐστὶν  ἐν  τῇ  Ἀραβίᾳ·  συστοιχεῖ*  δὲ  τῇ  νῦν  Ἰερουσαλήμ*,  δουλεύει  γὰρ  μετὰ  τῶν  τέκνων  αὐτῆς.  26   δὲ  ἄνω  Ἰερουσαλὴμ*  ἐλευθέρα  ἐστίν,  ἥτις  ἐστὶν  μήτηρ  ἡμῶν· 

27 γέγραπται  γάρ  Εὐφράνθητι,  στεῖρα    οὐ  τίκτουσα,  ῥῆξον  καὶ  βόησον,    οὐκ  ὠδίνουσα·  ὅτι  πολλὰ  τὰ  τέκνα  τῆς  ἐρήμου  μᾶλλον    τῆς  ἐχούσης  τὸν  ἄνδρα. 

28 ὑμεῖς  δέ,  ἀδελφοί,  κατὰ  Ἰσαὰκ  ἐπαγγελίας  τέκνα  ἐστέ.  29 ἀλλ’  ὥσπερ  τότε    κατὰ  σάρκα  γεννηθεὶς  ἐδίωκεν  τὸν  κατὰ  Πνεῦμα,  οὕτως  καὶ  νῦν. 

30 ἀλλὰ  τί  λέγει    γραφή;  Ἔκβαλε  τὴν  παιδίσκην  καὶ  τὸν  υἱὸν  αὐτῆς·  οὐ  γὰρ  μὴ  κληρονομήσει    υἱὸς  τῆς  παιδίσκης  μετὰ  τοῦ  υἱοῦ  τῆς  ἐλευθέρας. 

31 διό,  ἀδελφοί,  οὐκ  ἐσμὲν  παιδίσκης  τέκνα  ἀλλὰ  τῆς  ἐλευθέρας. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Galatians 3
Top of Page
Top of Page