2 Peter 2
Study Bible
False Prophets

Ἐγένοντο  δὲ  καὶ  ψευδοπροφῆται  ἐν  τῷ  λαῷ,  ὡς  καὶ  ἐν  ὑμῖν  ἔσονται  ψευδοδιδάσκαλοι,  οἵτινες  παρεισάξουσιν  αἱρέσεις  ἀπωλείας,  καὶ  τὸν  ἀγοράσαντα  αὐτοὺς  δεσπότην  ἀρνούμενοι,  ἐπάγοντες  ἑαυτοῖς  ταχινὴν  ἀπώλειαν·  καὶ  πολλοὶ  ἐξακολουθήσουσιν  αὐτῶν  ταῖς  ἀσελγείαις,  δι’  οὓς    ὁδὸς  τῆς  ἀληθείας  βλασφημηθήσεται·  καὶ  ἐν  πλεονεξίᾳ  πλαστοῖς  λόγοις  ὑμᾶς  ἐμπορεύσονται·  οἷς  τὸ  κρίμα  ἔκπαλαι  οὐκ  ἀργεῖ,  καὶ    ἀπώλεια  αὐτῶν  οὐ  νυστάζει. 

εἰ  γὰρ    Θεὸς  ἀγγέλων  ἁμαρτησάντων  οὐκ  ἐφείσατο,  ἀλλὰ  σειραῖς*  ζόφου  ταρταρώσας  παρέδωκεν  εἰς  κρίσιν  τηρουμένους,  καὶ  ἀρχαίου  κόσμου  οὐκ  ἐφείσατο,  ἀλλὰ  ὄγδοον  Νῶε  δικαιοσύνης  κήρυκα  ἐφύλαξεν,  κατακλυσμὸν  κόσμῳ  ἀσεβῶν  ἐπάξας,  καὶ  πόλεις  Σοδόμων  καὶ  Γομόρρας  τεφρώσας  καταστροφῇ  κατέκρινεν,  ὑπόδειγμα  μελλόντων  ἀσεβέσιν*  τεθεικώς, 

The Godly will Be Delivered

καὶ  δίκαιον  Λὼτ  καταπονούμενον  ὑπὸ  τῆς  τῶν  ἀθέσμων  ἐν  ἀσελγείᾳ  ἀναστροφῆς  ἐρρύσατο*,—  βλέμματι  γὰρ  καὶ  ἀκοῇ    δίκαιος  ἐνκατοικῶν  ἐν  αὐτοῖς  ἡμέραν  ἐξ  ἡμέρας  ψυχὴν  δικαίαν  ἀνόμοις  ἔργοις  ἐβασάνιζεν,—  οἶδεν  Κύριος  εὐσεβεῖς  ἐκ  πειρασμοῦ  ῥύεσθαι,  ἀδίκους  δὲ  εἰς  ἡμέραν  κρίσεως  κολαζομένους  τηρεῖν, 

Profane and Blasphemous Seducers

10 μάλιστα  δὲ  τοὺς  ὀπίσω  σαρκὸς  ἐν  ἐπιθυμίᾳ  μιασμοῦ  πορευομένους  καὶ  κυριότητος  καταφρονοῦντας.  τολμηταὶ,  αὐθάδεις,  δόξας  οὐ  τρέμουσιν  βλασφημοῦντες,  11 ὅπου  ἄγγελοι  ἰσχύϊ  καὶ  δυνάμει  μείζονες  ὄντες  οὐ  φέρουσιν  κατ’  αὐτῶν  παρὰ  Κυρίῳ  βλάσφημον  κρίσιν.  12 οὗτοι  δέ,  ὡς  ἄλογα  ζῷα  γεγεννημένα  φυσικὰ  εἰς  ἅλωσιν  καὶ  φθοράν,  ἐν  οἷς  ἀγνοοῦσιν  βλασφημοῦντες,  ἐν  τῇ  φθορᾷ  αὐτῶν  καὶ  φθαρήσονται,  13 ἀδικούμενοι  μισθὸν  ἀδικίας·  ἡδονὴν  ἡγούμενοι  τὴν  ἐν  ἡμέρᾳ  τρυφήν,  σπίλοι  καὶ  μῶμοι  ἐντρυφῶντες  ἐν  ταῖς  ἀπάταις  αὐτῶν  συνευωχούμενοι  ὑμῖν,  14 ὀφθαλμοὺς  ἔχοντες  μεστοὺς  μοιχαλίδος  καὶ  ἀκαταπαύστους  ἁμαρτίας,  δελεάζοντες  ψυχὰς  ἀστηρίκτους,  καρδίαν  γεγυμνασμένην  πλεονεξίας  ἔχοντες,  κατάρας  τέκνα·  15 καταλειπόντες  εὐθεῖαν  ὁδὸν  ἐπλανήθησαν,  ἐξακολουθήσαντες  τῇ  ὁδῷ  τοῦ  Βαλαὰμ  τοῦ  Βοσὸρ*,  ὃς  μισθὸν  ἀδικίας  ἠγάπησεν,  16 ἔλεγξιν  δὲ  ἔσχεν  ἰδίας  παρανομίας·  ὑποζύγιον  ἄφωνον  ἐν  ἀνθρώπου  φωνῇ  φθεγξάμενον  ἐκώλυσεν  τὴν  τοῦ  προφήτου  παραφρονίαν. 

17 οὗτοί  εἰσιν  πηγαὶ  ἄνυδροι  καὶ  ὁμίχλαι  ὑπὸ  λαίλαπος  ἐλαυνόμεναι,  οἷς    ζόφος  τοῦ  σκότους  τετήρηται.  18 ὑπέρογκα  γὰρ  ματαιότητος  φθεγγόμενοι  δελεάζουσιν  ἐν  ἐπιθυμίαις  σαρκὸς  ἀσελγείαις  τοὺς  ὀλίγως  ἀποφεύγοντας  τοὺς  ἐν  πλάνῃ  ἀναστρεφομένους,  19 ἐλευθερίαν  αὐτοῖς  ἐπαγγελλόμενοι,  αὐτοὶ  δοῦλοι  ὑπάρχοντες  τῆς  φθορᾶς·    γάρ  τις  ἥττηται,  τούτῳ  ‹καὶ›  δεδούλωται.  20 εἰ  γὰρ  ἀποφυγόντες  τὰ  μιάσματα  τοῦ  κόσμου  ἐν  ἐπιγνώσει  τοῦ  Κυρίου  [ἡμῶν]  καὶ  Σωτῆρος  Ἰησοῦ  Χριστοῦ,  τούτοις  δὲ  πάλιν  ἐμπλακέντες  ἡττῶνται,  γέγονεν  αὐτοῖς  τὰ  ἔσχατα  χείρονα  τῶν  πρώτων.  21 κρεῖττον  γὰρ  ἦν  αὐτοῖς  μὴ  ἐπεγνωκέναι  τὴν  ὁδὸν  τῆς  δικαιοσύνης,    ἐπιγνοῦσιν  ὑποστρέψαι  ἐκ  τῆς  παραδοθείσης  αὐτοῖς  ἁγίας  ἐντολῆς.  22 συμβέβηκεν  αὐτοῖς  τὸ  τῆς  ἀληθοῦς  παροιμίας  Κύων  ἐπιστρέψας  ἐπὶ  τὸ  ἴδιον  ἐξέραμα,  καί  Ὗς  λουσαμένη  εἰς  κυλισμὸν  βορβόρου. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

2 Peter 1
Top of Page
Top of Page