Zechariah 6
Hebrew OT: WLC Transliterated

1va·'a·shuv va·'es·sa ei·nai va·'er·'eh, ve·hin·neh ar·ba mar·ka·vo·vt yo·tze·'o·vt, mib·bein she·nei he·ha·rim; ve·he·ha·rim ha·rei ne·cho·shet. 2bam·mer·ka·vah ha·ri·sho·nah su·sim a·dum·mim; u·vam·mer·ka·vah ha·she·nit su·sim she·cho·rim. 3u·vam·mer·ka·vah ha·she·li·shit su·sim le·va·nim; u·vam·mer·ka·vah ha·re·vi·'it, su·sim be·rud·dim a·mu·tzim. 4va·'a·'an va·'o·mar, el-ham·mal·'ach had·do·ver bi; mah-el·leh a·do·ni. 5vai·ya·'an ham·mal·'ach vai·yo·mer e·lai; el·leh ar·ba ru·cho·vt ha·sha·ma·yim, yo·vtz·'o·vt me·hit·ya·tzev al-a·do·vn kol-ha·'a·retz. 6a·sher-bah has·su·sim ha·she·cho·rim yo·tze·'im el-e·retz tza·fo·vn, ve·hal·le·va·nim, ya·tze·'u el-a·cha·rei·hem; ve·hab·be·rud·dim, ya·tze·'u el-e·retz hat·tei·man. 7ve·ha·'a·mu·tzim ya·tze·'u vay·vak·shu la·le·chet le·hit·hal·lech ba·'a·retz, vai·yo·mer le·chu hit·hal·le·chu va·'a·retz; vat·tit·hal·lach·nah ba·'a·retz. 8vai·yaz·'ek o·ti, vay·dab·ber e·lai le·mor; re·'eh hai·yo·vtz·'im el-e·retz tza·fo·vn, he·ni·chu et-ru·chi be·'e·retz tza·fo·vn. s

9vay·hi de·var-ha·shem e·lai le·mor. 10la·ko·v·ach me·'et hag·go·v·lah, me·chel·dai u·me·'et to·v·vi·yah u·me·'et ye·da'·yah; u·va·ta at·tah bai·yo·vm ha·hu, u·va·ta beit yo·shi·yah ven-tze·fan·yah, a·sher-ba·'u mib·ba·vel.

11ve·la·kach·ta che·sef-ve·za·hav ve·'a·si·ta a·ta·ro·vt; ve·sam·ta be·rosh ye·ho·v·shu·a' ben-ye·ho·v·tza·dak hak·ko·hen hag·ga·do·vl. 12ve·'a·mar·ta e·lav le·mor, koh a·mar ha·shem tze·va·'o·vt le·mor; hin·neh-ish tze·mach she·mov u·mit·tach·tav yitz·mach, u·va·nah et-hei·chal ha·shem. 13ve·hu yiv·neh et-hei·chal ha·shem ve·hu-yis·sa ho·vd, ve·ya·shav u·ma·shal al-kis·'ov; ve·ha·yah cho·hen al-kis·'ov, va·'a·tzat sha·lo·vm, tih·yeh bein she·nei·hem. 14ve·ha·'a·ta·rot tih·yeh le·che·lem u·le·to·v·vi·yah ve·li·da'·yah, u·le·chen ben-tze·fan·yah; le·zik·ka·ro·vn be·hei·chal ha·shem. 15u·re·cho·v·kim ya·vo·'u u·va·nu be·hei·chal ha·shem, vi·da'·tem ki-ha·shem tze·va·'o·vt she·la·cha·ni a·lei·chem; ve·ha·yah im-sha·mo·v·a' tish·me·'un, be·ko·vl ha·shem e·lo·hei·chem. s

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Zechariah 5
Top of Page
Top of Page