Malachi 3
Hebrew OT: WLC Transliterated

1hin·ni sho·le·ach mal·'a·chi, u·fin·nah-de·rech le·fa·nai; u·fit·'om ya·vo·v el-hei·cha·lov ha·'a·do·vn a·sher-at·tem me·vak·shim u·mal·'ach hab·be·rit a·sher-at·tem cha·fe·tzim hin·neh-va, a·mar ha·shem tze·va·'o·vt. 2u·mi me·chal·kel et-yo·vm bo·v·'ov, u·mi ha·'o·med be·he·ra·'o·v·tov; ki-hu ke·'esh me·tza·ref, u·che·vo·rit me·chab·be·sim. 3ve·ya·shav me·tza·ref u·me·ta·her ke·sef, ve·ti·har et-be·nei-le·vi ve·zik·kak o·tam, kaz·za·hav ve·chak·ka·sef; ve·hai·u la·shem, mag·gi·shei min·chah bitz·da·kah. 4ve·'a·re·vah la·shem, min·chat ye·hu·dah vi·ru·sha·lim; ki·mei o·v·lam, u·che·sha·nim kad·mo·ni·yo·vt.

5ve·ka·rav·ti a·lei·chem lam·mish·pat ve·ha·yi·ti ed me·ma·her bam·cha·she·fim u·vam·na·'a·fim, u·van·nish·ba·'im la·sha·ker; u·ve·'o·she·kei se·cha·r·sa-chir al·ma·nah ve·ya·to·vm u·mat·tei-ger ve·lo ye·re·'u·ni, a·mar ha·shem tze·va·'o·vt.

6ki a·ni ha·shem lo sha·ni·ti; ve·'at·tem be·nei-ya·'a·kov lo che·li·tem.

7le·mi·mei a·vo·tei·chem sar·tem me·chuk·kai ve·lo she·mar·tem, shu·vu e·lai ve·'a·shu·vah a·lei·chem, a·mar ha·shem tze·va·'o·vt; va·'a·mar·tem bam·meh na·shuv.

8ha·yik·ba a·dam e·lo·him ki at·tem ko·ve·'im o·ti, va·'a·mar·tem bam·meh ke·va·'a·nu·cha; ham·ma·'a·ser ve·hat·te·ru·mah. 9bam·me·'e·rah at·tem ne·'a·rim, ve·'o·ti at·tem ko·ve·'im; hag·go·vy kul·lov. 10ha·vi·'u et-kol-ham·ma·'a·ser el-beit ha·'o·v·tzar vi·hi te·ref be·vei·ti, u·ve·cha·nu·ni na ba·zot, a·mar ha·shem tze·va·'o·vt; im-lo ef·tach la·chem et a·rub·bo·vt ha·sha·ma·yim, va·ha·ri·ko·ti la·chem be·ra·chah ad-be·li-dai. 11ve·ga·'ar·ti la·chem ba·'o·chel, ve·lo-yash·chit la·chem et-pe·ri ha·'a·da·mah; ve·lo-te·shak·kel la·chem hag·ge·fen bas·sa·deh, a·mar ha·shem tze·va·'o·vt. 12ve·'i·she·ru et·chem kol-hag·go·v·yim; ki-tih·yu at·tem e·retz che·fetz, a·mar ha·shem tze·va·'o·vt. s

13cha·ze·ku a·lai div·rei·chem a·mar ha·shem; va·'a·mar·tem mah-nid·bar·nu a·lei·cha. 14a·mar·tem sha·ve a·vod e·lo·him; u·mah-be·tza ki sha·mar·nu mish·mar·tov, ve·chi ha·lach·nu ke·do·ran·nit, mip·pe·nei ha·shem tze·va·'o·vt. 15ve·'at·tah a·nach·nu me·'a·she·rim ze·dim; gam-niv·nu o·sei rish·'ah, gam ba·cha·nu e·lo·him vai·yim·ma·le·tu.

16az nid·be·ru yir·'ei ha·shem ish et-re·'e·hu; vai·yak·shev ha·shem vai·yish·ma, vai·yik·ka·tev se·fer zik·ka·ro·vn le·fa·nav le·yir·'ei ha·shem, u·le·cho·she·vei she·mov. 17ve·hai·u li a·mar ha·shem tze·va·'o·vt, lai·yo·vm a·sher a·ni o·seh se·gul·lah; ve·cha·mal·ti a·lei·hem, ka·'a·sher yach·mol ish, al-be·nov ha·'o·ved o·tov. 18ve·shav·tem u·re·'i·tem, bein tzad·dik le·ra·sha; bein o·ved e·lo·him, la·'a·sher lo a·va·dov. s

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Malachi 2
Top of Page
Top of Page