Ezekiel 1
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vay·hi bish·lo·shim sha·nah ba·re·vi·'i ba·cha·mi·shah la·cho·desh, va·'a·ni ve·to·vch-hag·go·v·lah al-ne·har-ke·var; nif·te·chu ha·sha·ma·yim, va·'er·'eh mar·'o·vt e·lo·him. 2ba·cha·mi·shah la·cho·desh; hi ha·sha·nah ha·cha·mi·shit, le·ga·lut ham·me·lech yo·v·ya·chin. 3ha·yoh ha·yah de·var-ha·shem el-ye·chez·kel ben-bu·zi hak·ko·hen be·'e·retz kas·dim al-ne·har-ke·var; vat·te·hi a·lav sham yad-ha·shem.

4va·'e·re ve·hin·neh ru·ach se·'a·rah ba·'ah min-ha·tza·fo·vn a·nan ga·do·vl ve·'esh mit·lak·ka·chat, ve·no·gah lov sa·viv; u·mit·to·v·chah, ke·'ein ha·chash·mal mit·to·vch ha·'esh. 5u·mit·to·v·chah, de·mut ar·ba chai·yo·vt; ve·zeh mar·'ei·hen, de·mut a·dam la·hen·nah. 6ve·'ar·ba·'ah fa·nim le·'e·chat; ve·'ar·ba ke·na·fa·yim le·'a·chat la·hem. 7ve·rag·lei·hem re·gel ye·sha·rah; ve·chaf rag·lei·hem ke·chaf re·gel e·gel, ve·no·tze·tzim, ke·'ein ne·cho·shet ka·lal. 8ve·ya·dov ch vi·dei k a·dam mit·ta·chat kan·fei·hem, al ar·ba·'at riv·'ei·hem; u·fe·nei·hem ve·chan·fei·hem le·'ar·ba'·tam. 9cho·ve·rot i·shah el-a·cho·v·tah kan·fei·hem; lo-yis·sab·bu ve·lech·tan, ish el-e·ver pa·nav ye·le·chu. 10u·de·mut pe·nei·hem pe·nei a·dam u·fe·nei ar·yeh el-hai·ya·min le·'ar·ba'·tam, u·fe·nei-sho·vr me·has·se·mo·vl le·'ar·ba'·tan; u·fe·nei-ne·sher le·'ar·ba'·tan. 11u·fe·nei·hem ve·chan·fei·hem pe·ru·do·vt mil·ma·'e·lah; le·'ish ta·yim cho·ve·ro·vt ish, u·she·ta·yim me·chas·so·vt, et ge·vi·yo·tei·he·nah. 12ve·'ish el-e·ver pa·nav ye·le·chu; el a·sher yih·yeh-sham·mah ha·ru·ach la·le·chet ye·le·chu, lo yis·sab·bu be·lech·tan. 13u·de·mut ha·chai·yo·vt mar·'ei·hem ke·ga·cha·lei-esh bo·'a·ro·vt ke·mar·'eh hal·lap·pi·dim, hi mit·hal·le·chet bein ha·chai·yo·vt; ve·no·gah la·'esh, u·min-ha·'esh yo·v·tze va·rak. 14ve·ha·chai·yo·vt ra·tzo·v va·sho·vv; ke·mar·'eh hab·ba·zak.

15va·'e·re ha·chai·yo·vt; ve·hin·neh o·v·fan e·chad ba·'a·retz e·tzel ha·chai·yo·vt le·'ar·ba·'at pa·nav. 16mar·'eh ha·'o·v·fan·nim u·ma·'a·sei·hem ke·'ein tar·shish, u·de·mut e·chad le·'ar·ba'·tan; u·mar·'ei·hem u·ma·'a·sei·hem, ka·'a·sher yih·yeh ha·'o·v·fan be·to·vch ha·'o·v·fan. 17al-ar·ba·'at riv·'ei·hen be·lech·tam ye·le·chu; lo yis·sab·bu be·lech·tan. 18ve·gab·bei·hen, ve·go·vah la·hem ve·yir·'ah la·hem; ve·gab·bo·tam me·le·'ot ei·na·yim sa·viv le·'ar·ba'·tan. 19u·ve·le·chet ha·chai·yo·vt, ye·le·chu ha·'o·v·fan·nim etz·lam; u·ve·hin·na·se ha·chai·yo·vt me·'al ha·'a·retz, yin·na·se·'u ha·'o·v·fan·nim. 20al a·sher yih·yeh-sham ha·ru·ach la·le·chet ye·le·chu, sham·mah ha·ru·ach la·le·chet; ve·ha·'o·v·fan·nim yin·na·se·'u le·'um·ma·tam, ki ru·ach ha·chai·yah ba·'o·v·fan·nim. 21be·lech·tam ye·le·chu, u·ve·'a·me·dam ya·'a·mo·du; u·ve·hin·na·se·'am me·'al ha·'a·retz yin·na·se·'u ha·'o·v·fan·nim le·'um·ma·tam, ki ru·ach ha·chai·yah ba·'o·v·fan·nim.

22u·de·mut al-ra·shei ha·chai·yah ra·ki·a', ke·'ein hak·ke·rach han·no·v·ra; na·t? al-ra·shei·hem mil·ma·'e·lah. 23ve·ta·chat ha·ra·ki·a', kan·fei·hem ye·sha·ro·vt, i·shah el-a·cho·v·tah; le·'ish she·ta·yim me·chas·so·vt la·hen·nah, u·le·'ish she·ta·yim me·chas·so·vt la·hen·nah, et ge·vi·yo·tei·hem. 24va·'esh·ma et-ko·vl kan·fei·hem ke·ko·vl ma·yim rab·bim ke·ko·vl-shad·dai be·lech·tam, ko·vl ha·mul·lah ke·ko·vl ma·cha·neh; be·'a·me·dam te·rap·pei·nah chan·fei·hen. 25vay·hi-ko·vl me·'al la·ra·ki·a' a·sher al-ro·sham; be·'a·me·dam te·rap·pei·nah chan·fei·hen.

26u·mim·ma·'al la·ra·ki·a' a·sher al-ro·sham, ke·mar·'eh e·ven-sap·pir de·mut kis·se; ve·'al de·mut hak·kis·se, de·mut ke·mar·'eh a·dam a·lav mil·ma·'e·lah. 27va·'e·re ke·'ein chash·mal ke·mar·'eh-esh beit-lah sa·viv, mim·mar·'eh ma·te·nav u·le·ma·'e·lah; u·mim·mar·'eh ma·te·nav u·le·mat·tah, ra·'i·ti ke·mar·'eh-esh, ve·no·gah lov sa·viv. 28ke·mar·'eh hak·ke·shet a·sher yih·yeh ve·'a·nan be·yo·vm hag·ge·shem ken mar·'eh han·no·gah sa·viv, hu mar·'eh de·mut ke·vo·vd-ha·shem; va·'er·'eh va·'ep·pol al-pa·nai, va·'esh·ma ko·vl me·dab·ber. s

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Lamentations 5
Top of Page
Top of Page