2 Chronicles 4
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vai·ya·'as miz·bach ne·cho·shet, es·rim am·mah a·re·kov, ve·'es·rim am·mah ra·che·bov; ve·'e·ser am·mo·vt ko·v·ma·tov. s 2vai·ya·'as et-hai·yam mu·tzak; e·ser ba·'am·mah mis·se·fa·tov el-se·fa·tov a·go·vl sa·viv ve·cha·mesh ba·'am·mah ko·v·ma·tov, ve·kav she·lo·shim ba·'am·mah, ya·sov o·tov sa·viv. 3u·de·mut be·ka·rim ta·chat lov sa·viv sa·viv so·vv·vim o·tov, e·ser ba·'am·mah, mak·ki·fim et-hai·yam sa·viv; she·na·yim tu·rim hab·ba·kar, ye·tzu·kim be·mu·tzak·tov. 4o·v·med al-she·neim a·sar ba·kar she·lo·shah fo·nim tza·fo·v·nah u·she·lo·v·shah fo·nim yam·mah u·she·lo·shah po·nim neg·bah u·she·lo·shah po·nim miz·ra·chah, ve·hai·yam a·lei·hem mil·ma·'e·lah; ve·chol-a·cho·rei·hem ba·ye·tah. 5ve·'a·ve·yov te·fach, u·se·fa·tov ke·ma·'a·seh se·fat-ko·vs, pe·rach sho·v·shan·nah; ma·cha·zik bat·tim, she·lo·shet a·la·fim ya·chil. s

6vai·ya·'as ki·yo·v·rim a·sa·rah vai·yit·ten cha·mi·shah mi·ya·min va·cha·mi·shah mis·se·mo·vl le·ra·che·tzah va·hem, et-ma·'a·seh ha·'o·v·lah ya·di·chu vam; ve·hai·yam le·ra·che·tzah lak·ko·ha·nim bov. s

7vai·ya·'as et-me·no·ro·vt haz·za·hav e·ser ke·mish·pa·tam; vai·yit·ten ba·hei·chol, cha·mesh mi·ya·min ve·cha·mesh mis·se·mo·vl. s 8vai·ya·'as shul·cha·no·vt a·sa·rah vai·yan·nach ba·hei·chol, cha·mi·shah mi·ya·min va·cha·mi·shah mis·se·mo·vl; vai·ya·'as miz·re·kei za·hav me·'ah.

9vai·ya·'as cha·tzar hak·ko·ha·nim, ve·ha·'a·za·rah hag·ge·do·v·lah; u·de·la·to·vt la·'a·za·rah ve·dal·to·v·tei·hem tzip·pah ne·cho·shet. 10ve·'et-hai·yam na·tan mik·ke·tef hay·ma·nit ke·de·mah mim·mul neg·bah.

11vai·ya·'as chu·ram, et-has·si·ro·vt, ve·'et-hai·ya·'im ve·'et-ham·miz·ra·ko·vt; s vay·chal chy·y·ram ch chu·ram k la·'a·so·vt et-ham·me·la·chah, a·sher a·sah lam·me·lech she·lo·moh be·veit ha·'e·lo·him. 12am·mu·dim she·na·yim, ve·hag·gul·lo·vt ve·hak·ko·ta·ro·vt al-rosh ha·'am·mu·dim she·ta·yim; ve·has·se·va·cho·vt she·ta·yim, le·chas·so·vt et-she·tei gul·lo·vt hak·ko·ta·ro·vt, a·sher al-rosh ha·'am·mu·dim. 13ve·'et-ha·rim·mo·v·nim ar·ba me·'o·vt lish·tei has·se·va·cho·vt; she·na·yim tu·rim rim·mo·v·nim las·se·va·chah ha·'e·chat, le·chas·so·vt et-she·tei gul·lo·vt hak·ko·ta·ro·vt, a·sher al-pe·nei ha·'am·mu·dim. 14ve·'et-ham·me·cho·no·vt a·sah; ve·'et-hak·ki·yo·ro·vt a·sah al-ham·me·cho·no·vt. 15et-hai·yam e·chad; ve·'et-hab·ba·kar she·neim-a·sar tach·tav. 16ve·'et-has·si·ro·vt ve·'et-hai·ya·'im ve·'et-ham·miz·la·go·vt ve·'et-kol-ke·lei·hem, a·sah chu·ram a·viv lam·me·lech she·lo·moh le·veit ha·shem; ne·cho·shet ma·ruk. 17be·chik·kar hai·yar·den ye·tza·kam ham·me·lech, ba·'a·vi ha·'a·da·mah; bein suk·ko·vt u·vein tze·re·da·tah. 18vai·ya·'as she·lo·moh kol-hak·ke·lim ha·'el·leh la·rov me·'od; ki lo nech·kar mish·kal han·ne·cho·shet. f

19vai·ya·'as she·lo·moh, et kol-hak·ke·lim, a·sher beit ha·'e·lo·him; ve·'et miz·bach haz·za·hav, ve·'et-ha·shul·cha·no·vt, va·'a·lei·hem le·chem hap·pa·nim. 20ve·'et-ham·me·no·ro·vt ve·ne·ro·tei·hem le·va·'a·ram kam·mish·pat lif·nei had·de·vir za·hav sa·gur. 21ve·hap·pe·rach ve·han·ne·ro·vt ve·ham·mel·ka·cha·yim za·hav; hu mich·lo·vt za·hav. 22ve·ham·zam·me·ro·vt ve·ham·miz·ra·ko·vt ve·hak·kap·po·vt ve·ham·mach·to·vt za·hav sa·gur; u·fe·tach hab·ba·yit dal·to·v·tav hap·pe·ni·mi·yo·vt le·ko·desh hak·ko·da·shim ve·dal·tei hab·ba·yit la·hei·chol za·hav.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

2 Chronicles 3
Top of Page
Top of Page