2 Chronicles 19
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vai·ya·shav ye·ho·v·sha·fat me·lech-ye·hu·dah el-bei·tov be·sha·lo·vm li·ru·sha·lim. 2vai·ye·tze el-pa·nav ye·hu ven-cha·na·ni ha·cho·zeh vai·yo·mer el-ham·me·lech ye·ho·v·sha·fat, ha·la·ra·sha la'·zor, u·le·so·ne·'ei ha·shem te·'e·hav; u·va·zot a·lei·cha ke·tzef, mil·lif·nei ha·shem. 3a·val de·va·rim to·v·vim nim·tze·'u im·mach; ki-vi·'ar·ta ha·'a·she·ro·vt min-ha·'a·retz, va·ha·chi·no·v·ta le·va·ve·cha lid·rosh ha·'e·lo·him.

4vai·ye·shev ye·ho·v·sha·fat bi·ru·sha·lim; s vai·ya·shav vai·ye·tze va·'am mib·be·'er she·va ad-har ef·ra·yim, vay·shi·vem el-ha·shem e·lo·hei a·vo·v·tei·hem.

5vai·ya·'a·med sho·fe·tim ba·'a·retz be·chol-a·rei ye·hu·dah hab·be·tzu·ro·vt le·'ir va·'ir. 6vai·yo·mer el-ha·sho·fe·tim re·'u mah-at·tem o·sim, ki lo le·'a·dam tish·pe·tu ki la·shem; ve·'im·ma·chem bid·var mish·pat. 7ve·'at·tah ye·hi fa·chad-ha·shem a·lei·chem; shim·ru va·'a·su, ki-ein im-ha·shem e·lo·hei·nu av·lah u·mas·so fa·nim u·mik·kach-sho·chad.

8ve·gam bi·ru·sha·lim he·'e·mid ye·ho·v·sha·fat min-hal·vi·yim ve·hak·ko·ha·nim u·me·ra·shei ha·'a·vo·vt le·yis·ra·'el, le·mish·pat ha·shem ve·la·riv; vai·ya·shu·vu ye·ru·sha·lim. 9vay·tzav a·lei·hem le·mor; koh ta·'a·sun be·yir·'at ha·shem, be·'e·mu·nah u·ve·le·vav sha·lem. 10ve·chol-riv a·sher-ya·vo·v a·lei·chem me·'a·chei·chem hai·yo·she·vim be·'a·rei·hem bein-dam le·dam bein-to·v·rah le·mitz·vah le·chuk·kim u·le·mish·pa·tim ve·hiz·har·tem o·tam, ve·lo ye·she·mu la·shem, ve·ha·yah-ke·tzef a·lei·chem ve·'al-a·chei·chem; koh ta·'a·sun ve·lo te·sha·mu. 11ve·hin·neh a·mar·ya·hu cho·hen ha·rosh a·lei·chem le·chol de·var-ha·shem u·ze·vad·ya·hu ven-yish·ma·'el han·na·gid le·veit-ye·hu·dah le·chol de·var-ham·me·lech, ve·sho·te·rim hal·vi·yim lif·nei·chem; chiz·ku va·'a·su, vi·hi ha·shem im-hat·to·vv. f

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

2 Chronicles 18
Top of Page
Top of Page