2 Chronicles 11
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vai·ya·vo re·chav·'am ye·ru·sha·lim vai·yak·hel et-beit ye·hu·dah u·vin·ya·min me·'ah u·she·mo·v·nim e·lef ba·chur o·seh mil·cha·mah; le·hil·la·chem im-yis·ra·'el, le·ha·shiv et-ham·mam·la·chah lir·chav·'am. f 2vay·hi de·var-ha·shem, el-she·ma'·ya·hu ish-ha·'e·lo·him le·mor. 3e·mor el-re·chav·'am ben-she·lo·moh me·lech ye·hu·dah; ve·'el kol-yis·ra·'el, bi·hu·dah u·vin·ya·min le·mor. 4koh a·mar ha·shem lo-ta·'a·lu ve·lo-til·la·cha·mu im-a·chei·chem u·vu ish le·vei·tov, ki me·'it·ti nih·yah had·da·var haz·zeh; vai·yish·me·'u et-div·rei ha·shem, vai·ya·shu·vu mil·le·chet el-ya·ra·ve·'am. f

5vai·ye·shev re·chav·'am bi·ru·sha·lim; vai·yi·ven a·rim le·ma·tzo·vr bi·hu·dah. 6vai·yi·ven et-beit-le·chem ve·'et-ei·tam ve·'et-te·ko·v·a'. 7ve·'et-beit-tzur ve·'et-so·v·chov ve·'et-a·dul·lam. 8ve·'et-gat ve·'et-ma·re·shah ve·'et-zif. 9ve·'et-a·do·v·ra·yim ve·'et-la·chish ve·'et-a·ze·kah. 10ve·'et-tza·re·'ah ve·'et-ai·ya·lo·vn, ve·'et-chev·ro·vn, a·sher bi·hu·dah u·ve·vin·ya·min; a·rei me·tzu·ro·vt. 11vay·chaz·zek et-ham·me·tzu·ro·vt; vai·yit·ten ba·hem ne·gi·dim, ve·'o·tze·ro·vt ma·'a·chol ve·she·men va·ya·yin. 12u·ve·chol-ir va·'ir tzin·no·vt u·re·ma·chim, vay·chaz·ze·kem le·har·beh me·'od; vay·hi-lov ye·hu·dah u·vin·ya·min. s

13ve·hak·ko·ha·nim ve·hal·vi·yim, a·sher be·chol-yis·ra·'el; hit·ya·tze·vu a·lav mik·kol-ge·vu·lam.

14ki-a·ze·vu hal·vi·yim et-mig·re·shei·hem va·'a·chuz·za·tam, vai·ye·le·chu li·hu·dah ve·li·ru·sha·lim; ki-hiz·ni·cham ya·ra·ve·'am u·va·nav, mik·ka·hen la·shem. 15vai·ya·'a·med-lov ko·ha·nim, lab·ba·mo·vt ve·las·se·'i·rim; ve·la·'a·ga·lim a·sher a·sah. 16ve·'a·cha·rei·hem mik·kol shiv·tei yis·ra·'el, han·no·te·nim et-le·va·vam, le·vak·kesh et-ha·shem e·lo·hei yis·ra·'el; ba·'u ye·ru·sha·lim, liz·bo·v·ach la·shem e·lo·hei a·vo·v·tei·hem. 17vay·chaz·ze·ku et-mal·chut ye·hu·dah, vay·'am·me·tzu et-re·chav·'am ben-she·lo·moh le·sha·nim sha·lo·vsh; ki ha·le·chu be·de·rech da·vid u·she·lo·moh le·sha·nim sha·lo·vsh.

18vai·yik·kach-lov re·chav·'am i·shah, et-ma·cha·lat, ben ch bat-ye·ri·mo·vt k ben-da·vid; a·vi·ha·yil bat-e·li·'av ben-yi·shai. 19vat·te·led lov ba·nim; et-ye·'ush ve·'et-she·mar·yah ve·'et-za·ham. 20ve·'a·cha·rei·ha la·kach, et-ma·'a·chah bat-av·sha·lo·vm; vat·te·led lov et-a·vi·yah ve·'et-at·tai, ve·'et-zi·za ve·'et-she·lo·mit. 21vai·ye·'e·hav re·chav·'am et-ma·'a·chah vat-av·sha·lo·vm mik·kol-na·shav u·fi·lag·shav, ki na·shim she·mo·v·neh-es·reh na·sa, u·fi·lag·shim shi·shim; vai·yo·v·led es·rim u·she·mo·v·nah ba·nim ve·shi·shim ba·no·vt. 22vai·ya·'a·med la·rosh re·chav·'am et-a·vi·yah ven-ma·'a·chah le·na·gid be·'e·chav; ki le·ham·li·chov. 23vai·ya·ven vai·yif·rotz mik·kol-ba·nav le·chol-ar·tzo·vt ye·hu·dah u·vin·ya·min le·chol a·rei ham·me·tzu·ro·vt, vai·yit·ten la·hem ham·ma·zo·vn la·rov; vai·yish·'al ha·mo·vn na·shim.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

2 Chronicles 10
Top of Page
Top of Page