Mashali 16
Proverbs 16 WLC
1לאדם מערכי־לב ומיהוה מענה לשון׃

2כל־דרכי־איש זך בעיניו ותכן רוחות יהוה׃

3גל אל־יהוה מעשיך ויכנו מחשבתיך׃

4כל פעל יהוה למענהו וגם־רשע ליום רעה׃

5תועבת יהוה כל־גבה־לב יד ליד לא ינקה׃

6בחסד ואמת יכפר עון וביראת יהוה סור מרע׃

7ברצות יהוה דרכי־איש גם־אויביו ישלם אתו׃

8טוב־מעט בצדקה מרב תבואות בלא משפט׃

9לב אדם יחשב דרכו ויהוה יכין צעדו׃

10קסם ׀ על־שפתי־מלך במשפט לא ימעל־פיו׃

11פלס ׀ ומאזני משפט ליהוה מעשהו כל־אבני־כיס׃

12תועבת מלכים עשות רשע כי בצדקה יכון כסא׃

13רצון מלכים שפתי־צדק ודבר ישרים יאהב׃

14חמת־מלך מלאכי־מות ואיש חכם יכפרנה׃

15באור־פני־מלך חיים ורצונו כעב מלקוש׃

16קנה־חכמה מה־טוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף׃

17מסלת ישרים סור מרע שמר נפשו נצר דרכו׃

18לפני־שבר גאון ולפני כשלון גבה רוח׃

19טוב שפל־רוח את־ [עניים כ] (ענוים ק) מחלק לל את־גאים׃

20משכיל על־דבר ימצא־טוב ובוטח ביהוה אשריו׃

21לחכם־לב יקרא נבון ומתק פתים יסיף לקח׃

22מקור חיים שכל בעליו ומוסר אולים אולת׃

23לב חכם ישכיל פיהו ועלש־פתיו יסיף לקח׃

24צוף־דבש אמרי־נעם מתוק לנפש ומרפא לעצם׃

25יש דרך ישר לפני־איש ואחריתה דרכי־מות׃

26נפש עמל עמלה לו כי־אכף עליו פיהו׃

27איש בליעל כרה רעה ועל־ [שפתיו כ] (פתו ק) כאש צרבת׃

28איש תהפכות ישלח מדון ונרגן מפריד אלוף׃

29איש חמס יפתה רעהו והוליכו בדרך לא־טוב׃

30עצה עיניו לחשב תהפכות קרץ פתיו כלה רעה׃

31עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא׃

32טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר׃

33בחיק יוטל את־הגורל ומיהוה כל־משפטו׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Proverbs 15
Top of Page
Top of Page