Mashali 14
Proverbs 14 WLC
1חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו׃

2הולך בישרו ירא יהוה ונלוז דרכיו בוזהו׃

3בפי־אויל חטר גאוה ושפתי חכמים תשמורם׃

4באין אלפים אבוס בר ורב־תבואות בכח שור׃

5עד אמונים לא יכזב ויפיח כזבים עד שקר׃

6בקש־לץ חכמה ואין ודעת לנבון נקל׃

7לך מנגד לאיש כסיל ובל־ידעת שפתי־דעת׃

8חכמת ערום הבין דרכו ואולת כסילים מרמה׃

9אולים יליץ אשם ובין ישרים רצון׃

10לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא־יתערב זר׃

11בית רשעים ישמד ואהל ישרים יפריח׃

12יש דרך ישר לפני־איש ואחריתה דרכי־מות׃

13גם־בשחוק יכאב־לב ואחריתה שמחה תוגה׃

14מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב׃

15פתי יאמין לכל־דבר וערום יבין לאשרו׃

16חכם ירא וסר מרע וכסיל מתעבר ובוטח׃

17קצר־אפים יעשה אולת ואיש מזמות ישנא׃

18נחלו פתאים אולת וערומים יכתרו דעת׃

19שחו רעים לפני טובים ורשעים על־שערי צדיק׃

20גם־לרעהו ישנא רש ואהבי עשיר רבים׃

21בז־לרעהו חוטא ומחונן [עניים כ] (ענוים ק) אשריו׃

22ה‍לוא־יתעו חרשי רע וחסד ואמת חרשי טוב׃

23בכל־עצב יהיה מותר ודברש־פתים אך־למחסור׃

24עטרת חכמים עשרם אולת כסילים אולת׃

25מציל נפשות עד אמת ויפח כזבים מרמה׃

26ביראת יהוה מבטח־עז ולבניו יהיה מחסה׃

27יראת יהוה מקור חיים לסור ממקשי מות׃

28ברב־עם הדרת־מלך ובאפס לאם מחתת רזון׃

29ארך אפים רב־תבונה וקצר־רוח מרים אולת׃

30חיי בשרים לב מרפא ורקב עצמות קנאה׃

31עשק־דל חרף עשהו ומכבדו חנן אביון׃

32ברעתו ידחה רשע וחסה במותו צדיק׃

33בלב נבון תנוח חכמה ובקרב כסילים תודע׃

34צדקה תרומם־גוי וחסד לאמים חטאת׃

35רצון־מלך לעבד משכיל ועברתו תהיה מביש׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Proverbs 13
Top of Page
Top of Page