Dani'el 12
Daniel 12 WLC
1ובעת ההיא יעמד מיכאל השר הגדול העמד על־בני עמך והיתה עת צרה אשר לא־נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך כל־הנמצא כתוב בספר׃ 2ורבים מישני אדמת־עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם׃ ס 3והמשכלים יזהרו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד׃ פ 4ואתה דניאל סתם הדברים וחתם הספר עד־עת קץ ישטטו רבים ותרבה הדעת׃

5וראיתי אני דניאל והנה שנים אחרים עמדים אחד הנה לשפת היאר ואחד הנה לשפת היאר׃ 6ויאמר לאיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאר עד־מתי קץ הפלאות׃ 7ואשמע את־האיש ׀ לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאר וירם ימינו ושמאלו אל־השמים וישבע בחי העולם כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד־עם־קדש תכלינה כל־אלה׃ 8ואני שמעתי ולא אבין ואמרה אדני מה אחרית אלה׃ פ 9ויאמר לך דניאל כי־סתמים וחתמים הדברים עד־עת קץ׃ 10יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל־רשעים והמשכלים יבינו׃ 11ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם ימים אלף מאתים ותשעים׃ 12אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות שלשים וחמשה׃ 13ואתה לך לקץ ותנוח ותעמד לגרלך לקץ הימין׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Daniel 11
Top of Page
Top of Page