PRAXEIS 1
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1ton men prōton logon epoiēsamēn peri pantōn ō theophile ōn ērxato iēsous poiein te kai didaskein 2achri ēs ēmeras enteilamenos tois apostolois dia pneumatos agiou ous exelexato anelēmphthē 3ois kai parestēsen eauton zōnta meta to pathein auton en pollois tekmēriois di ēmerōn tesserakonta optanomenos autois kai legōn ta peri tēs basileias tou theou

4kai sunalizomenos parēngeilen autois apo ierosolumōn mē chōrizesthai alla perimenein tēn epangelian tou patros ēn ēkousate mou 5oti iōannēs men ebaptisen udati umeis de en pneumati baptisthēsesthe agiō ou meta pollas tautas ēmeras

6oi men oun sunelthontes ērōtōn auton legontes kurie ei en tō chronō toutō apokathistaneis tēn basileian tō israēl 7eipen pros autous ouch umōn estin gnōnai chronous ē kairous ous o patēr etheto en tē idia exousia 8alla lēmpsesthe dunamin epelthontos tou agiou pneumatos eph umas kai esesthe mou martures en te ierousalēm kai [en] pasē tē ioudaia kai samareia kai eōs eschatou tēs gēs

9kai tauta eipōn blepontōn autōn epērthē kai nephelē upelaben auton apo tōn ophthalmōn autōn 10kai ōs atenizontes ēsan eis ton ouranon poreuomenou autou kai idou andres duo pareistēkeisan autois en esthēsesin leukais 11oi kai eipan andres galilaioi ti estēkate blepontes eis ton ouranon outos o iēsous o analēmphtheis aph umōn eis ton ouranon outōs eleusetai on tropon etheasasthe auton poreuomenon eis ton ouranon

12tote upestrepsan eis ierousalēm apo orous tou kaloumenou elaiōnos o estin engus ierousalēm sabbatou echon odon 13kai ote eisēlthon eis to uperōon anebēsan ou ēsan katamenontes o te petros kai iōannēs kai iakōbos kai andreas philippos kai thōmas bartholomaios kai maththaios iakōbos alphaiou kai simōn o zēlōtēs kai ioudas iakōbou 14outoi pantes ēsan proskarterountes omothumadon tē proseuchē sun gunaixin kai mariam tē mētri [tou] tou sun tois adelphois autou

15kai en tais ēmerais tautais anastas petros en mesō tōn adelphōn eipen ēn te ochlos onomatōn epi to auto ōs ekaton eikosi 16andres adelphoi edei plērōthēnai tēn graphēn ēn proeipen to pneuma to agion dia stomatos dauid peri iouda tou genomenou odēgou tois sullabousin iēsoun 17oti katērithmēmenos ēn en ēmin kai elachen ton klēron tēs diakonias tautēs 18outos men oun ektēsato chōrion ek misthou tēs adikias kai prēnēs genomenos elakēsen mesos kai exechuthē panta ta splanchna autou 19kai gnōston egeneto pasin tois katoikousin ierousalēm ōste klēthēnai to chōrion ekeino tē dialektō autōn akeldamach tout estin chōrion aimatos

20gegraptai gar en biblō psalmōn genēthētō ē epaulis autou erēmos kai mē estō o katoikōn en autē kai tēn episkopēn autou labetō eteros

21dei oun tōn sunelthontōn ēmin andrōn en panti chronō ō eisēlthen kai exēlthen eph ēmas o kurios iēsous 22arxamenos apo tou baptismatos iōannou eōs tēs ēmeras ēs anelēmphthē aph ēmōn martura tēs anastaseōs autou sun ēmin genesthai ena toutōn 23kai estēsan duo iōsēph ton kaloumenon barsabban os epeklēthē ioustos kai maththian 24kai proseuxamenoi eipan su kurie kardiognōsta pantōn anadeixon on exelexō ek toutōn tōn duo ena 25labein ton topon tēs diakonias tautēs kai apostolēs aph ēs parebē ioudas poreuthēnai eis ton topon ton idion 26kai edōkan klērous autois kai epesen o klēros epi maththian kai sunkatepsēphisthē meta tōn endeka apostolōn

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

John 21
Top of Page
Top of Page