PROS KORINTHIOUS B΄ 6
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1sunergountes de kai parakaloumen mē eis kenon tēn charin tou theou dexasthai umas

2legei gar kairō dektō epēkousa sou kai en ēmera sōtērias eboēthēsa soi idou nun kairos euprosdektos idou nun ēmera sōtērias

3mēdemian en mēdeni didontes proskopēn ina mē mōmēthē ē diakonia 4all en panti sunistanontes eautous ōs theou diakonoi en upomonē pollē en thlipsesin en anankais en stenochōriais 5en plēgais en phulakais en akatastasiais en kopois en agrupniais en nēsteiais 6en agnotēti en gnōsei en makrothumia en chrēstotēti en pneumati agiō en agapē anupokritō 7en logō alētheias en dunamei theou dia tōn oplōn tēs dikaiosunēs tōn dexiōn kai aristerōn 8dia doxēs kai atimias dia dusphēmias kai euphēmias ōs planoi kai alētheis 9ōs agnooumenoi kai epiginōskomenoi ōs apothnēskontes kai idou zōmen ōs paideuomenoi kai mē thanatoumenoi 10ōs lupoumenoi aei de chairontes ōs ptōchoi pollous de ploutizontes ōs mēden echontes kai panta katechontes

11to stoma ēmōn aneōgen pros umas korinthioi ē kardia ēmōn peplatuntai 12ou stenochōreisthe en ēmin stenochōreisthe de en tois splanchnois umōn 13tēn de autēn antimisthian ōs teknois legō platunthēte kai umeis

14mē ginesthe eterozugountes apistois tis gar metochē dikaiosunē kai anomia ē tis koinōnia phōti pros skotos 15tis de sumphōnēsis christou pros beliar ē tis meris pistō meta apistou

16tis de sunkatathesis naō theou meta eidōlōn ēmeis gar naos theou esmen zōntos kathōs eipen o theos oti enoikēsō en autois kai emperipatēsō kai esomai autōn theos kai autoi esontai mou laos

17dio exelthate ek mesou autōn kai aphoristhēte legei kurios kai akathartou mē aptesthe kagō eisdexomai umas

18kai esomai umin eis patera kai umeis esesthe moi eis uious kai thugateras legei kurios pantokratōr

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

2 Corinthians 5
Top of Page
Top of Page